Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την Παράλληλη ασφάλιση του νόμου 4387/2016

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την Παράλληλη ασφάλιση (άρθρα 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/2016) σε δύο η περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο και καταβολή των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα

Από 01/01/2017, πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε ένα φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 5, 38, 39 και 40 του ν. 4387/2016

Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού εισφορών και την εισφοροδότηση στις περιπτώσεις άσκησης πολλαπλών / παράλληλων ασφαλιστέων δραστηριοτήτων/ιδιοτήτων Μη Μισθωτών ή Μισθωτών – Μη Μισθωτών και παρατίθενται οδηγίες – διευκρινήσεις

Το κείμενο της εγκυκλίου με τις σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες – διευκρινήσεις