Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων

Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων

Η Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 393/1976 που παρατίθεται παρακάτω όπως ισχύειΊδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων 
Αρθρον 1 – Ορισμός-διάκριση τουριστικών γραφείων
Αρθρο 2 – Τίτλος τουριστικών γραφείων
Αρθρο 3 – Αδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου
Αρθρο 4 – Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
Άρθρο 5 –  Εγγυήσεις
Αρθρο 6 – Υποκαταστήματα τουριστικών γραφείων
Αρθρο 7 – Ιδρυση υποκαταστημάτων γραφείων τουρισμού στην αλλοδαπή
Αρθρο 8 – Μεταβολή γραφείο εσωτ.τουρισμού σε γενικού τουρισμού
Αρθρο 9 – Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων
Αρθρο 10 – Ελεγχος-εποπτεία τουριστικών γραφείων απο ΕΟΤ
Αρθρο 11 – Κυρώσεις
Αρθρο 12 – Προστασία επαγγέλματος
Αρθρο 13 – Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 14 – Κατάργηση διατάξεων του ΑΝ 846/1937

 Νόμος 393 της 27/31.7.1976: Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων. (Α’ 199).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012) ορίζεται ότι:
“Η διαδικασία για την σύννομη λειτουργία τουριστικού γραφείου μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr).

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:βλ. αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι της υπ΄αριθμ. 15408/8-11-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τουρισμού (ΦΕΚ Β’ 2991) με το άρθρο 2 της ΥΑ 16016/18-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3055/18/11/2012).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012) ορίζεται ότι:
“1. Τουριστικά γραφεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλουν στην οικεία ΠΥΤ του EOT, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εγγυητική επιστολή ή εγγυοδοτικη παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α 199), όπως τροποποιείται με την παρούσα και ισχύει. Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, επιστρέφονται με την κατάθεση της νέας εγγυητικής επιστολής ή της παρακαταθήκης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

2. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης των δικαιολογητικών που ανανεώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 393/1976, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις της παρούσας, οπότε και αντικαθίστανται από την κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικό το Π.Δ. 288/1991 (Α’ 102) περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Ν. 393/1976 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 82/470 ΕΟΚ, το οποίο και ορίζει στο άρθρο 1 αυτού τα ακόλουθα:
“Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έχει σκοπό την προσαρμογή του Ν. 393/1976 προς την Οδηγία 82/ 470 ΕΟΚ (EEL 213/21.7.82) για την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολουμένων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των πρακτόρων ταξιδίων, καθώς και των εναποθηκευτών (EEL 213/21.7.82)”.
– – –Αρθρον 1.

1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόμου είναι μονίμως ωργανωμέναι επιχειρήσεις αι οποίαι δια των υπ`αυτών διατιθεμένων μέσων και προσφερομένων υπηρεσιών αναλαμβάνουν την μεταφοράν ή διακίνησιν ή διαμονήν μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων, εντός και εκτός της Χώρας.

2. Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος εργασίαι περιλαμβάνουν ιδία:

α. Την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτό της χώρας, δι`ιδιοκτήτου, ή μεμισθωμένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων.

β. Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.

γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευσιν.

δ. Την διαμεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων.

ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού.

στ. Την διαμεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευσιν.

ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή έμεσσον σχέσιν με τον τουρισμόν, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.

[3. Τα Τουριστικά Γραφεία διακρίνονται:

α. Εις Τουριστικά Γραφεία Γενικού Τουρισμού. Ταύτα δύναται να προσφέρουν απάσας τας εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένας υπηρεσίας εντός και εκτός της Χώρας εις ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

β. Εις τα Τουριστικά Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού. Ταύτα δύναται να προσφέρουν εις ημεδαπούς μόνον υπηρεσίας συνισταμένας:

1) Εις την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός της Χώρας δι` ιδιοκτήτου ή μεμισθωμένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή τοιούτου θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μέσων.

Κατ` εξαίρεσιν εις τα ούτω καταρτιζόμενα προγράμματα δύναται να συμμετέχωσιν ατομικώς και αλλοδαποί εν ουδεμιά δε περιπτώσει ωργανωμέναι ομάδες αλλοδαπών και εφ`όσον ούτοι παρεπιδημούν εις την πόλιν εις ην η έδρα του Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού.

2) Εις την διαμεσολάβησιν προς εξασφάλισιν καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως μόνον εντός της χώρας.

3) Εις την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός δημοσίας χρήσεως μεταφορικού μέσου εντός της χώρας.]

***Η παρ.3 καταργήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 1597/2011 (ΦΕΚ Β΄ 108/03.02.2011)

Αρθρον 2.

1. Τα Τουριστικά Γραφεία δύναται να χρησιμοποιούν δια τας συναλλαγάς αυτών διακριτικόν τίτλον.

2. Ο διακριτικός τίτλος τίθεται υπό την έγκρισιν του Ε.Ο.Τ. Ο Ε.Ο.Τ. δύναται να απορρίψη διακριτικόν τίτλον ως ακατάλληλον ή ανάρμοστον ή προσομοιάζοντα με έτερον τοιούτον εις βαθμόν δυνάμενον να προκαλέση σύγχυσιν. Απαγορεύεται απολύτως η χρησιμοποιήσις ή η παρεμβολή του όρου “ΕΘΝΙΚΟΣ”.

3. Παρά τω Ε.Ο.Τ τηρείται μητρώον καταχωρήσεως των διακριτικών τίτλων.

4. Η υπό του Ε.Ο.Τ έγκρισις και η κατά την προηγουμένην παράγραφον καταχώρησις, δημιουργούν υπερ του έχοντος άδειαν λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου. Το ανωτέρω δικαίωμα κυριότητος απόλλυται μετά πάροδον διετίας από της διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος υπό του δικαιούχου.
5. Το δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου είναι μεταβατικόν. Προς μεταβίβασιν της κυριότητος επί του τίτλου απαιτείται μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος ότι μετατίθεται εις τούτον η κυριότης.

Η συμφωνία είναι έγγραφος ανακοινούνται εντός μηνός από της συνάψεως της εις τον Ε.Ο.Τ. και υπόκεινται εις την κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου καταχώρησιν.

“Αρθρο 3
Αδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου.

“1. Για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπος του αναγγέλλει τη λειτουργία του τουριστικού γραφείου στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή (στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.) ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ernnis.gov.gr), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής και υποβάλλει αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του νόμου αυτού δικαιολογητικά. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας.

“β) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του τουριστικού γραφείου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.

γ) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας:

γα) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη μη συγκέντρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή τη συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγορεύει τη λειτουργία του και γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η λειτουργία του τουριστικού γραφείου.

γβ) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου η οποία επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών το τουριστικό γραφείο λειτουργεί ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α` 44), η οποία χορηγείται αυτόματα”.

***Οι εντός ” ” περιπτώσεις β, γ, δ αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 1 της ΥΑ 16016/18-11- 2012 (ΦΕΚ Β` 3055/18/11/2012).

ε) Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου εγγράφονται στο οικείο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

2. Δικαίωμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου έχουν και φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες εφόσον καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Το ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίζεται υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών αναγνωρίζεται το ίδιο δικαίωμα και για Ελληνες πολίτες και για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

3. α. Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β. Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γραφείο Γενικού Τουρισμού ή Γραφείο Εσωτερικού Τουρισμού νοείται εφεξής Τουριστικό Γραφείο”.

***Το εντός ” ” άρθρο, όπως είχε αντικατασταθεί και τροποποιηθεί, αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο 1 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012).

Αρθρο :4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012) ορίζεται ότι:
“Η διαδικασία για την σύννομη λειτουργία τουριστικού γραφείου μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr).

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012) ορίζεται ότι:
“1. Τουριστικά γραφεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλουν στην οικεία ΠΥΤ του EOT, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εγγυητική επιστολή ή εγγυοδοτικη παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α 199), όπως τροποποιείται με την παρούσα και ισχύει. Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, επιστρέφονται με την κατάθεση της νέας εγγυητικής επιστολής ή της παρακαταθήκης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

2. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης των δικαιολογητικών που ανανεώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 393/1976, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις της παρούσας, οπότε και αντικαθίστανται από την κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων”.
———————

“Αρθρο 4″

Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου

” 1. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ., ο αιτών υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο εγκεκριμένος διακριτικός τίτλος εφόσον έχει ήδη εγκριθεί ή ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος (προαιρετικά). Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση».

***Η περίπτωση δ`, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 Ν.4403/2016, ΦΕΚ Α 125/07.07.2016.

ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στον κωδικό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εν λόγω ποσού, μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον προϋπολογισμό του EOT σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 32 του ν. 3498/2006.

[στ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ ΤΑΥΤΕ-ΚΩ ποσού εξήντα ευρώ (60,00€) το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας].

***Η εντός [ ] περίπτωση καταργήθηκε με το άρθρο 2 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2991/8.11.2012) και ορίζεται ότι η κάτωθι περίπτωση (ζ) αναριθμείται σε (στ) και όπου αναφέρεται το δικαιολογητικό (ζ), νοείται το δικαιολογητικό (στ).

στ. [ζ]. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου αυτού.

2. Τα δικαιολογητικά β), γ) και ζ) της παραπάνω παραγράφου 1, υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών αυτών, το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Σ.Λ. δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση του Ε.Σ.Λ.

4. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία πενήντα ημερών (50) από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το Ε.Σ.Λ. έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.”

***Το άρθρο 4 όπως είχε αντικατασταθεί διά του άρθρου 3 του Π.Δ. 288/ 1991 (Α` 102), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 1597/2011 (ΦΕΚ Β΄ 108/03.02.2011)

«5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α` 199). Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ και στον EOT και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη περίπτωση, στη θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ..»

*** Η παρ.5,η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 165 παρ.1 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82, αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΣΤ.17 περ.10 άρθρου πρώτου Ν. 4254/2014,ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 17591/12-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3356/17.12.2012) ορίζει:
“Τον καθορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής που υποβάλλεται από τα τουριστικά γραφεία της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976, όπως ισχύει, τα οποία παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτυου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)”.

Αρθρο :5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012) ορίζεται ότι:
“Η διαδικασία για την σύννομη λειτουργία τουριστικού γραφείου μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr).

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012) ορίζεται ότι:
“1. Τουριστικά γραφεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλουν στην οικεία ΠΥΤ του EOT, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εγγυητική επιστολή ή εγγυοδοτικη παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α 199), όπως τροποποιείται με την παρούσα και ισχύει. Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, επιστρέφονται με την κατάθεση της νέας εγγυητικής επιστολής ή της παρακαταθήκης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

2. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης των δικαιολογητικών που ανανεώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 393/1976, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις της παρούσας, οπότε και αντικαθίστανται από την κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων”.
———————–


“Άρθρο 5
Εγγυήσεις

1. “Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (Ε 5.000), εκδίδεται υπέρ Ε.Ο.Τ. από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”. [Κατ` εξαίρεση, για τα νησιά Τήλο, Καστελόριζο καθώς και για όλα τα παραμεθόρια νησιά της Ελλάδας που έχουν μέχρι 400 κατοίκους, υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (5.869,41€)]. Στην εγγυητική επιστολή, η οποία έχει πενταετή διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης του ΕΣΛ για οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος. ***Το εντός ” ” πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω και το εντός [ ] δεύτερο εδάφιο καταργήθηκε με το άρθρο 3 της ΥΑ 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ Β΄2991/8.11.2012).

2. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ε.Ο.Τ. με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ., προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων καταναλωτών που προέρχονται από τις συναλλαγές τους με το τουριστικό γραφείο.

3. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ καλεί την επιχείρηση εντός προθεσμίας όχι μικρότερης του ενός (1) μηνός να τακτοποιήσει τις χρηματικές απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν σε βάρος της και αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν (1) επιπλέον μήνα με απόφαση του Προϊσταμένου της Π.Υ.Τ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου.

4. Η απόδοση στο δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ Ε.Ο.Τ. γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εάν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός και το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συμμέτρως στους δικαιούχους.

5. Με την απόφαση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση καλείται από την οικεία Π.Υ.Τ. να την αποκαταστήσει στο ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

6. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου 5, το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. Εφ` όσον η επιχείρηση αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση αφαίρεσης, το Ε.Σ.Λ. επαναχορηγείται χωρίς άλλη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέου Ε.Σ.Λ.”.

*** Το εντός ” ” άρθρο 5, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 1597/2011 (ΦΕΚ Β΄ 108/03.02.2011), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την ΥΑ 14737/9-11- 2011 (ΦΕΚ Β΄2607/08/11/2011).

Αρθρον 6.

“1. Οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

2. Για τη λειτουργία υποκαταστήματος τουριστικού γραφείου, απαιτείται Ε.Σ.Λ., το οποίο χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.

“3. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υποκαταστήματος ο επιχειρηματίας υποβάλλει στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. τα δικαιολογητικά (α), (δ), (ε) και (στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού”.

***Η εντός ” ” παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 14737/9-11-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2607/08/11/2011).

6.α. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας των τουριστικών γραφείων που κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής λειτουργούσαν ως Γραφεία Γενικού Τουρισμού εξακολουθούν να ισχύουν και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου αυτού. Κατά την πρώτη ανανέωση μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, τα παραπάνω ΕΣΛ αντικαθίσταται με νέα ΕΣΛ Τουριστικού Γραφείου.

β. Τα Τουριστικά Γραφεία που κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής λειτουργούσαν ως Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού ασκούν το έργο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής θα προσαρμόσουν την εγγυητική επιστολή στο ύψος που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Μετά την συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα ΕΣΛ Γραφείων Εσωτερικού Τουρισμού αντικαθίσταται με νέα ΕΣΛ Τουριστικού Γραφείου.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής Ε.Σ.Λ. Γραφείων Εσωτερικού Τουρισμού παύουν να ισχύουν και ανακαλούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT.

***Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 1597/2011 (ΦΕΚ Β΄ 108/03.02.2011)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 14737/9-11-2011 (ΦΕΚ Β΄2607/08/11/2011), ορίζεται ότι:
“Η προθεσμία της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της με αρ. 1597/28-1-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 108/Β) παρατείνεται για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της”.

Αρθρον 7.

Γραφεία Γενικού Τουρισμού ιδρύοντα υποκαταστήματα εις την αλλοδαπήν, δύναται, δια τας δαπάνας της πρώτης εγκασταστάσεως αυτών ως και δια την κάλυψιν των δαπανών αυτών δια ταξείδια εις την αλλοδαπήν και διαφήμισιν να εξάγουν συνάλλαγμα.

Η έγκρισις εξαγωγής του συναλλάγματος χορηγείται υπο της Νομισματικής Επιτροπής κατά τας κειμένας διατάξεις.

Αρθρον 8.

1. Ο έχων άδειαν Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού δύναται να ζητήση την προαγωγήν της αδείας του εις Γραφείον Γενικού Τουρισμού εφ`οσον πληροί τας προς τούτο προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

2. Τα εκ της προαγωγής δικαιώματα και υποχρεώσεις του αιτούντος άρχονται από της εκδόσεως της προς τούτο σχετικής αποφάσεως του Ε.Ο.Τ.

3. Ο έχων άδειαν Γραφείου Γενικού Τουρισμού δύναται να ζητήση τον υποβιβασμόν της αδείας του εις Γραφείον Εσωτερικού Τουρισμού.

Ο υποβιβασμός από Γραφείον Γενικού Τουρισμού εις Γραφείον Εσωτερικού Τουρισμού, αποστερεί αυτομάτως το δεύτερον πάντων των πλεονεκτημάτων άτινα εκ του Νόμου παρεσχέθησαν αυτώ υπο την πρώτην ιδιότητα του.

4. Η αλλαγή της γραφειακής εγκαταστάσεως εκάστου Γραφείου γνωστοποιείται υποχρεωτικώς εις τον Ε.Ο.Τ. εντός μηνός από της επερχομένης αλλαγής μετά βεβαιώσεως της οικείας Αστυνομικής Αρχής περί καταλλήλου γραφειακής εγκαταστάσεως.

Εις περίπτωσιν μη γνωστοποιήσεως των ανωτέρω επιβάλλονται διοικητικαί Κυρώσεις.

5. Αλλαγή εις την εκπροσώπησιν ή διαχείρησιν νομικού προσώπου κατόχου αδείας λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού ανακοινούται αμελλητί εις τον Ε.Ο.Τ. και υποβάλλονται εις αυτόν τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 4 του παρόντος δικαιολογητικά.

Εις περίπτωσιν καθ` ην τα ως άνω δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντος μηνός από της επελθούσης μεταβολής ή δεν καλύπτουν τας υπό του παρόντος τιθεμένας προϋποθέσεις, αναστέλλεται η λειτουργία του Γραφείου, μετά παρέλευσιν δε δύο μηνών από της τοιαύτης αναστολής ανακαλείται η άδεια λετουργίας αυτού.

Αρθρον 9.

1. Τα Γραφεία Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού υποχρεούνται:

α. Να διαθέτωσιν αρτίαν και ευπρεπή Γραφειακήν εγκατάστασιν.

β. Τα δια τας συναλλαγάς των προοριζόμενα πάσης φύσεως έντυπα να φέρωσι τα διακριτικά του Γραφείου, ήτοι διακριτικόν τίτλον ή μη δηλωθέντος τοιούτου το ονοματεπώνυμον του επιχειρηματίου, ως και τον αριθμόν της υπό του Ε.Ο.Τ. χορηγηθείσης αδείας λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου.

γ. Δια τας διοργανουμένας ομαδικάς εκδρομάς ημερησίας ή πολυημέρους εξωτερικού ή εσωτερικού, υποχρεούται να καταρτίζουν αναλυτικόν πρόγραμμα της εκδρομής επί εντύπου του Γραφείου εις ο θα αναφέρωνται:

1) Το αναλυτικόν και χρονολογικόν πρόγραμμα της εκδρομής.

2) Αι προσφερόμεναι υπηρεσίαι λεπτομερώς ιδία διανυκτερεύσεως γεύματα κλπ.

3) Τα διανυόμενα χιλιόμετρα καθ`ημέραν.

4) Το αντίτιμον της εκδρομής.

Το πρόγραμμα εκάστης εκδρομής και αι εν γένει λεπτομέρειαι εκτελέσεως αυτού δέον να προσυπογράφεται αφ` ενός υπο του πελάτου ότι έλαβε γνώσιν των όρων συμμετοχής του και αφ`ετέρου υπό του υπευθύνου του Γραφείου.

Δια τα ως άνω προγράμματα δεν απαιτείται η έγκρισις του Ε.Ο.Τ.

2. Ωσαύτως δεν απαιτείται η έγκρισις του Ε.Ο.Τ:

α. Δια τας υπό των ανεγνωρισμένων εκδρομικών οργανώσεων και σωματείων επιδιωκόντων αποκλειστικώς σκοπούς εκδρομικούς και εν γένει φυσιολατρικούς διοργανουμένας εκδρομάς της χώρας υπό την προϋπόθεσιν ότι εις ταύτας θα συμμετέχωσιν αποκλειστικώς τα μέλη των ειρημένων οργανώσεων και σωματείων και αι οικογένειαι αυτών.

Εν αντιθέσει αι υπό των ως άνω οργανώσεων και σωματείων οργανούμεναι εκδρομαί εις την αλλοδαπήν υπόκεινται εις ην έγκρισιν του Ε.Ο.Τ. εις ταύτας δε θα συμμετέχωσιν αποκλειστικώς τα μέλη και αι οικογένειαι αυτών.

Εις περίπτωσιν καθ`ην κατά την εκτέλεσιν εκδρομής υπό οργανώσεως ή σωματείου διαπιστωθή παράβασιν ως προς την συμμετοχήν εκδρομέων ως ανωτέρω καθορίζεται, επιβάλλονται αι υπό του άρθρου 12 του παρόντος προβλεπόμεναι Κυρώσεις.

β. Δια τας υπό των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οργανουμένας εκδρομάς εντός και εκτός της χώρας αποκλειστικώς δια το διδάσκον προσωπικόν, τους διδασκομένους ως και τυχόν μέλη των οικογενειών αυτών.

Αρθρον 10.

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία των Τουριστικών Γραφείων ασκείται υπό του Ε.Ο.Τ., είτε υπό της Τουριστικής Αστυνομίας κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Ε.Ο.Τ.

2. Εν αρνήσει ή δυστροπία του διευθύνοντος το ελεγχόμενον Γραφείον όπως παράσχη πληροφορίας εις τον διενεργούντα τον έλεγχον, επιβάλονται αι κατά το άρθρον 11 του παρόντος Κυρώσεις.

3. Ο ενεργών τον έλεγχον υποχρεούται άμα τω πέρατι αυτού όπως υποβάλη σχετικήν έκθεσιν περί των τυχόν επιβαλλομένων βελτιώσεων εις την εν γένει λειτουργίαν και εμφάνισιν του υπ`αυτού ελεχθέντος γραφείου ως και των τυχόν διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Αρθρο 11

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΔ.2. περ.1.β Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014,ορίζεται ότι:
“1. Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού οι κατωτέρω αρμοδιότητες:
” γ. Οι αρμοδιότητες των άρθρων 4 του ν. 2160/1993 , 2 του ν. 642/1977 (Α`200), 11 του ν. 393/1976 (Α` 199) και 15 του ν. 711/1977 (Α` 284), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και αφορούν σε έλεγχο, επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού”.

Αρθρον 11.

1. Εις τους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτων εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων επιβάλλοτναι δι` αποφάσεως του αρμοδίοιυ Διευθυντού του Ε.Ο.Τ. αι κάτωθι διοικητικαί Κυρώσεις:

α. Επίπληξις.

β. Πρόστιμον από “Από 29,35 Εύρω έως 880,40 Ευρώ σε 500,00 Ευρώ έως 5.000,00 Ευρώ”, όπερ κατατίθεται εις το Ταμείον του Ε.Ο.Τ. και αποτελεί έσοδον αυτού.

***Τα εντός ” ” ποσά αναπροσαρμόσθηκαν ως άνω με το άρθρο μόνο της υπ`αριθμ.Τ/480/2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 156 Β΄/2003).

γ. Προσωρινή αφαίρεσις της αδείας δια χρονικόν διάστημα μέχρις εξ μηνών, και εφ`όσον έχουσιν επιβληθή τρεις τουλάχιστον ποιναί προστίμου εντός του αυτού έτους.

Η προσωρινή αφαίρεσις της αδείας εκτελείται δύο μήνας από της εκδόσεως της αποφάσεως περί επιβολής της ποινής.

δ. Ανάκλησις της αδείας εφ` οσον έχει επιβληθή η κατά το προηγούμενον εδάφιον κύρωσις δις εντός διετίας.

2. Αι ως άνω διοικητικαί Κυρώσεις επιβάλλονται κατόπιν κλησεως του παραβάτου προς παροχήν εξηγήσεων εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών.

“3. Κατά των πράξεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, με τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές Κυρώσεις, επιτρέπεται προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων που έχουν επιβληθεί Η επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και έναν αντιπρόσωπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ως μέλη.”
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.52 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

Αρθρον 12.

1. Ο παρέχων τας εν άρθρω 1 υπηρεσίας άνευ της κατά το άρθρον 4 αδείας τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και χρηματικής ποινής μέχρι 20.000 δραχμών. Εάν ο παρέχων τας ανωτέρω υπηρεσίας είναι εκπρόσωπος νομικού προσώποιυ, η ποινή επαυξάνεται εις φυλάκισιν μέχρις ενος έτους και χρηματικήν ποινήν μέχρι 50.000 δραχμών.

2. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφου αδικήματα δικάζονται κατά την διαδικασίαν την ακολουθουμένην δια τα επ`αυτοφώρω καταλαμβανόμενα πλημμελήματα.

Αρθρον 13.

1. Αι προ της θέσεως εν ισχύι του παρόντος νόμου, χορηγηθείσαι υπο του Ε.Ο.Τ. άδειαι, λειτουργίας Γραφείων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού ισχύουσαι μέχρι της λήξεως των, οι δε κάτοχοι αυτών δύναται να ζητήσουν την χορήγησιν νέας αδείας επι τη συνδρομή των υπό στοιχεία α, β, και δ της παρ. 1 του άρθρου 4, ως και του άρθρου 5 του παρόντος νόμο προϋποθέσεων.

2. Συνεταιρισμοί ή λοιποί μεταφορικαί οργανισμοί (ΚΤΕΛ – ΕΚΤΕΛ κλπ) έχοντες άδειαν λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού, δύναται να ζητήσουν την χορήγησιν νέας αδείας, υπό την προϋπόθεσιν διαχωρισμού αφ`ενός του Τουριστικού Γραφείου εκ των λοιπών δραστηριοτήτων αυτών, αφ`ετέρου της υπάρξεως ανεξαρτήτου γραφειακής εγκαταστάσεως υπό τας προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

3. Γραφεία Ταξειδίων λειτουργούντα δυνάμει αδείας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. συνεχίζουν την λειτουργίαν των επί τριετίαν από της ισχύος του παρόντος νόμου.

Μετά την λήξιν της τριετίας είτε διαρκούσης ταύτης οι κάτοχοι αδειών Γραφείων Ταξειδίων , δύναται να ζητήσουν την χορήγησιν λειτουργίας Γραφείων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού, εφ` όσον πληρούν τας προϋποθέσεις τας υπό στοιχ. α`, β`και δ` της παρ. 1 του άρθρου 4 ως και του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

Αρθρον 14.

Καταργούνται αι διατάξεις του Α.Ν. 864/1937, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώσθη μεταγενεστέρως, πλην των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1,2,3,4 και 6,19,20,21, και 22 αυτού και άρθρου εις ότι αφορά τα Γραφεία Μεταναστεύσεως και τους κατά τόπους αντιπροσώπους αυτών.