Απαγόρευση κυνηγιού στη θέση Παλιοδερλί Φαρσάλων

Αριθμ. 4721/141873 – ΦΕΚ B 2958 – 16.09.2016
Πενταετής απαγόρευση θήρας στη θέση «Παλιοδερλί», Τοπικής Κοινότητας Σκοπιάς, Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου, Δήμου Φαρσάλων, Νομού Λάρισας, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μια πενταετία, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 17-8-2021 σε έκταση 12.332,873 στρ., στη θέση «Παλιοδερλί», Τοπικής Κοινότητας Σκοπιάς, Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου, Δήμου Φαρσάλων, Νομού Λάρισας

Η έκταση οριοθετείται ως εξής:
Ανατολικά: με ρέμα Φραγγόρεμα
Δυτικά και Βόρεια: με τον Ενιππέα ποταμό
Νότια: με αγροτοδασικό δρόμο Σκοπιάς προς θέση Γιούρτια

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/1975) και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της