Εισπρακτικές εταιρείες. Ηθική βλάβη του οφειλέτη λόγω παράνομης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων 

Εισπρακτικές εταιρείες. Ηθική βλάβη του οφειλέτη λόγω παράνομης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τράπεζα σε εισπρακτική εταιρία χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του οφειλέτη συνιστά ηθική βλάβη

  

Η συγκατάθεση του οφειλέτη πρέπει να εκφράζεται με τρόπο σαφή και με πλήρη επίγνωση, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί από την τράπεζα για την διαβίβαση στην εισπρακτική εταιρεία των προσωπικών του δεδομένων (από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας).

Οι τυποποιημένοι όροι που απαντούν σε κάθε έντυπο σύμβασης και δεν αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης δεν αρκούν για να θεωρηθεί ότι υπάρχει συγκατάθεση του οφειλέτη

 

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δικάζον ως Εφετείο)

ΜΠρΑθ 11358/2019

Ηθική βλάβη για διαβίβαση δεδομένων από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του υποκειμένου

Απαιτείται εξατομικευμένη ενημέρωση του υποκειμένου σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφαση της ΑΠΔΠΧ. Νόθος αντικειμενική ευθύνη. Η τράπεζα ως μεγάλος οργανισμός με οργανωμένο νομικό τμήμα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης ηθικής βλάβης.

Η ηθική βλάβη του νόμου 2472/1997 διαφέρει από την αντίστοιχη του άρθρου 932 ΑΚ που απαιτεί πλήρη αιτιολόγηση

Συνεπώς στην αγωγή που ζητείται ηθική βλάβη για παραβίαση των διατάξεων του νόμου 2472/1997 αρκεί να αναφέρεται η συγκεκριμένη παράβαση, που ως αποτέλεσμα, σε απλή τυπική διαδικασία απόδειξης της παράβασης, οδηγεί στην ηθική βλάβη του υποκειμένου των δεδομένων και δεν υπάρχει ανάγκη αναφοράς των επιμέρους στοιχείων της ηθικής βλάβης που θεωρείται δεδομένη.

Το ελάχιστο όριο που επιδικάζεται από τον νόμο 2472/1997 (καταβλητέα εύλογη χρηματική ικανοποίηση) ορίζεται στο ποσό των 5.869,40 ευρώ (που είναι το ελάχιστο ποσό κατά τον ως άνω νόμο) και δεν προσβάλει την αρχή της αναλογικότητας

Δείτε την απόφαση ΜΠρΑθ 11358/2019 στο dsanet.gr

Σχετικά:

Οι Εισπρακτικές εταιρείες και οι τηλεφωνικές ενοχλήσεις στους οφειλέτες