Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου

Πως εκδίδεται αντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου

Αρμόδια Υπηρεσία: Y.NA.N.Π/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ’/ΔΝΕΡ 1 (Γραφείο Απογραφής)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 1
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-1371141, ΦΑΞ 210-4521078

Δικαιολογητικά
1. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου ή φωτοτυπία ταυτότητας μαζί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Τρεις (3) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
3. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς).
4. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή)
5. Ένορκη Βεβαίωση από Λιμενική Αρχή (μόνο για απώλεια – κλοπή ναυτικού φυλλαδίου).
6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες) (μόνο
για αλλαγή χρώματος ναυτικού φυλλαδίου).
7. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου. (μόνο για αλλαγή ναυτικού φυλλαδίου από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και αντίθετα).ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αφορά μόνο για έκδοση αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω αλλαγής χρώματος: Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα προσέρχονται αρχικώς από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.30 – 13.30.
• Η καταβολή του χρηματικού ποσού που απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιείται στον 1ο όροφο της οδού ΙΙας Μεραρ χίας 18 και λαμβάνει απόδειξη είσπραξης ή θα αποστέλλει μέσω ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και τη διαδικασία που αφορούν, π.χ. «Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου».
• Μετά την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών θα εκδίδεται το Ναυτικό Φυλλάδιο εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αξία είκοσι δύο (22) € για το έντυπο του αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•Η έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου πραγματοποιείται μόνο από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./ .ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1 ενώ η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε απογράφουσα Λιμενική Αρχή.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Η έκδοση διενεργείται σε χρονικό διάστημα πέντε (05) εργάσιμων ημερών (εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν) μετά την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΝΕΡ 1ο.

ΚΟΣΤΟΣ: 22 € (έντυπο αντιγράφου Ν.Φ.) + ((31,17 € (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα) μόνο σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου Ν.Φ. λόγω αλλαγής χρώματος)).

Σχετικά:  Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (π.δ. 256/1986 ή π.δ. 260/201 όπως ισχύουν)