Δικαιολογητικά για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

Δικαιολογητικά για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του π.δ. 256/1986 ή π.δ.260/2001Αρμόδια Υπηρεσία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΚΛΑΔΟΣ Β / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 1ο
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-1371141, ΦΑΞ 210-4521078

Η διαδικασία έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ (Αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3446/04.10.2017)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Η έκδοση διενεργείται σε χρονικό διάστημα πέντε (05) εργάσιμων ημερών (εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν) μετά την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών και εφόσον εκδίδονται από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β / Δ.Ν.ΕΡ. 1ο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ:
Για να αποκτήσει ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω ειδικά προσόντα:
• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 17ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 30o, το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η ∆εκεμβρίου του έτους απογραφής (π.δ.256/1986) ή να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανωτάτου χρονικού ορίου ηλικίας (π.δ.260/2001).
• Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 256/1986 όπως ισχύει) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει).
• Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
• Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών.
• Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (δεν είναι υποχρεωτικό για ναυτικό φυλλάδιο που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 260/2001).
• Να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
• Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.∆. 247/89 (Λιποταξία ή Ανυποταξία στο στράτευμα).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία) όπου ο υποψήφιος δηλώνει και ότι δεν έχει την ιδιότητα Πολιτικού ή Στρατιωτικού ∆ημοσίου Υπαλλήλου, Υπαλλήλου Νομικού Προσώπου ∆ημοσίου ∆ικαίου ή Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού και δεν είναι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων δεν έχει εφοδιαστεί κατά το παρελθόν με άλλο ναυτικό φυλλάδιο, δεν είναι ανυπότακτος ή λιποτάκτης και γνωρίζει κολύμβηση.
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου.
3. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού.
4. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
5. Οκτώ (08) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς).
7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)
8. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες).
9. Φωτοτυπία ταυτότητας.
10. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου.
11. Συγκατάθεση γονέων (Πατρός-Μητρός) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
12. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή).ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα περνούν πρώτα από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για να παίρνουν παραπεμπτικά για τους γιατρούς. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e- παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους (Απογράφουσας Αρχής).
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε μέρα από 08.30 – 13.30 μετά την ημερομηνία εξέτασης από ΥΕΑΝΕΘ ή ΑΝΥΕ και την έλευση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου ο οποίος εν συνεχεία εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών.
• Μετά την προσκόμιση του πτυχίου Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων καθώς και των ως άνω δικαιολογητικών θα εκδίδεται το Ναυτικό Φυλλάδιο εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αξία είκοσι δύο (22) € για το έντυπο του ναυτικού φυλλαδίου εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών.
• Η καταβολή του χρηματικού ποσού που απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιείται στον 1ο όροφο της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 και λαμβάνει απόδειξη είσπραξης ή θα αποστέλλει μέσω ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και τη διαδικασία που αφορούν, π.χ. «Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.

ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ).

Το έντυπο της αιτήσεως το οποίο χρησιμοποιείται τόσο από τα ΚΕΠ όσο και από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρήσιμο Πληροφοριακό Υλικό και έντυπα αιτήσεων για Ναυτικά Φυλλάδια στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.yen.gr/nautika-phylladia