Διοικητικές διαδικασίες Υπουργείου Ναυτιλίας που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

Καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/οικ.25418 (ΦΕΚ 3237/Β/2012) (Αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Ι. Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες, αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 όπως ισχύει.
Για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων διαδικασιών χρησιμοποιούνται τα έντυπα αιτήσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και χρησιμοποιούνται τόσο από τα ΚΕΠ όσο και από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Α. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
1. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου α ́ τάξης Ε.Ν.
2. Απόκτηση άδειας ηλεκτροτεχνίτη Ε.Ν.
3. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου β ́ τάξης Ε.Ν.
4. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου γ ́ τάξης Ε.Ν.
5. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού Ε.Ν.
6. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού α ́ τάξης Ε.Ν.
7. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού β ́ τάξης Ε.Ν.
8. Χαρακτηρισμός δόκιμου οικονομικού αξιωματικού
9. Απόκτηση διπλώματος φροντιστού.
10. Απόκτηση άδειας βοηθού φροντιστού.
11. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού α ́ τάξης Ε.Ν.
12. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού β ́ τάξης Ε.Ν.
13. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού γ ́ τάξης Ε.Ν.
14. Απόκτηση διπλώματος ηλεκτρολόγου Ε.Ν.
15. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη α ́ τάξης Ε.Ν.
16. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη β ́ τάξης Ε.Ν.
17. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη γ ́ τάξης Ε.Ν.
18. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών.
19. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη ρυμουλκών.
20. Απόκτηση πτυχίου ναύκληρου Ε.Ν.
21. Απόκτηση άδειας ναύτου Ε.Ν.
22. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου αρχιθαλαμηπόλου.
23. Απόκτηση πτυχίου αρχιθαλαμηπόλου.
24. Απόκτηση άδειας θαλαμηπόλου α ́ τάξης Ε.Ν.
25. Απόκτηση πτυχίου αρχιμαγείρου Ε.Ν.
26. Απόκτηση άδειας μαγείρου α ́ τάξης Ε.Ν.
27. Απόκτηση άδειας μαγείρου β ́ τάξης Ε.Ν.
28. Απόκτηση άδειας μαγείρου γ ́ τάξης Ε.Ν.
29. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού α ́ τάξης.
30. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού β ́ τάξης.
31. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety (basic) σε προσωπικό δεξαμενόπλοιων: πλοίαρχοι- υποπλοίαρχοι-μηχανικοί α ́, β ́ και γ ́ τάξης Ε.Ν.- ηλεκτρολόγοι- κατώτερο πλήρωμα (Κανονισμός V/1-1 παρ. 1 για Δ/Ξ
Πετρελαιοφόρα και Χημικά και Κανονισμός V/1-2 παρ. 1 για Υγραεριοφόρα).
32. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety (προχωρημένα), σε προσωπικό δεξαμενόπλοιων: πλοίαρχοι – υποπλοίαρχοι – μηχανικοί α ́ β ́ και γ ́ τάξης Ε.Ν – ηλεκτρολόγοι – κατώτερο πλήρωμα (Κανονισμός V/1-1 παρ. 3 ΓΙΑ Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα, V/1-1 παρ. 5 για Χημικά, V/1-2 παρ. 3 για Υγραεριοφόρα).
33. Απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού ασφάλειας πλοίου (ΑΑΠ – SSO).
34. Πιστοποίηση πληρωμάτων των ταχύπλοων σκαφών που υπάγονται στους κώδικες ταχυπλόων και δυναμικώς υποστηριζόμενων σκαφών.Β. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας:
1. Αναγγελία για την κυκλοφορία στο λιμένα, καθώς και για την άνοδο σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του.
2. Χορήγηση αντίγραφου άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφος (λόγω απώλειας – φθοράς – μεταβολής στοιχείων).
3. Συμμετοχή σε Εξετάσεις για τη Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους – Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.
4. Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (άνευ εξετάσεων).
5. Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους.

Γ. Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
1. Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου.
2. Επαναπογραφή ναυτικού.
3. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (π.δ. 256/1986 ή π.δ. 260/201 όπως ισχύουν).
4. Αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής.
5. Χορήγηση αντιγράφων πειθαρχικών αποφάσεων Α ́ και Β ́ Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ).
6. Χορήγηση βεβαίωσης περί πειθαρχικής δίωξης.
7. Εξαγορά πειθαρχικής ποινής (μέχρι δύο έτη).
8. Έφεση κατά αποφάσεως Α ́ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) άρθρο 269 παρ. 1, 2 ν.δ. 187/1973 (Α ́ 261) Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ).
9. Κατάθεση ναυτικού φυλλαδίου για έκτιση πειθαρχικής ποινής αρ. 249 παρ. 2 ν.δ. 187/1973 (Α ́ 261 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ).

II. Η κοινή υπουργική απόφαση αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/οικ.25418 (ΦΕΚ 3237/Β ́/2012) καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσης

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ (Αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017) με τα έντυπα των αιτήσεων τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο από τα ΚΕΠ όσο και από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και στα οποία περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μια από τις παραπάνω διοικητικές διαδικασίες.