Καταργούνται εξαιρέσεις που αφορούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Με διατάξεις του νόμου 5041/2023, αποσύρονται ορισμένες εξαιρέσεις όσον αφορά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού (ηλεκτρονικό τσιγάρο)

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5041/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 87/08.04.2023
Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 90
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2100 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απόσυρση ορισμένων εξαιρέσεων όσον αφορά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού – Τροποποίηση άρθρων 7 και 11 νόμου 4419/2016

1. Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4419/2016 (Α’ 174), περί της εξαίρεσης των προϊόντων καπνού, πλην τσιγάρων και του καπνού για τα στριφτά τσιγάρα, από τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 5 του ίδιου άρθρου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και: αα) διαγράφεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και» μετά από τη φράση «πλην των τσιγάρων», αβ) προστίθεται μετά από τη φράση «καπνού για στριφτά τσιγάρα» η φράση «και των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Τα προϊόντα καπνού, πλην των τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα και των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 5. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως «θερμαινόμενο προϊόν καπνού» νοείται ένα νέο προϊόν καπνού που θερμαίνεται για την παραγωγή εκπομπών που περιέχουν νικοτίνη και άλλες χημικές ουσίες, οι οποίες στη συνέχεια εισπνέονται από τον χρήστη, και το οποίο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, είναι μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού ή προϊόν καπνού για κάπνισμα.»

 

  

 

2. Στο άρθρο 11 του ν. 4419/2016, περί της επισήμανσης των προϊόντων καπνού για κάπνισμα πλην των τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα και του καπνού για ναργιλέ, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στον τίτλο διαγράφεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και» και προστίθενται οι λέξεις «και των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού» και ο τίτλος διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11
Επισήμανση προϊόντων καπνού για κάπνισμα πλην των τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα, του καπνού για ναργιλέ και των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού»

και

β) στην παρ. 1 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση και στο πρώτο εδάφιο: βα) διαγράφεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και» μετά από τη φράση «του καπνού για στριφτά τσιγάρα», ββ) προστίθεται μετά από τη φράση «του καπνού για ναργιλέ» η φράση «και των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, όπως ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7,» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιπλέον της γενικής προειδοποίησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 9, κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε εξωτερική συσκευασία των προϊόντων καπνού για κάπνισμα πλην των τσιγάρων, του καπνού για στριφτά τσιγάρα, του καπνού για ναργιλέ και των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, όπως ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7, φέρει μία από τις λεκτικές προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Η γενική προειδοποίηση κατά την παρ. 1 του άρθρου 9 περιλαμβάνει αναφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από το κάπνισμα, η οποία αναφέρεται στο στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 10. Η γενική προειδοποίηση εμφανίζεται στην πιο ορατή επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Κάθε λεκτική προειδοποίηση εμφανίζεται κατά το δυνατό σε ίσο αριθμό σε κάθε μάρκα των προϊόντων αυτών. Οι λεκτικές προειδοποιήσεις εμφανίζονται στην επόμενη περισσότερο ορατή επιφάνεια της μονάδας συσκευασίας και κάθε εξωτερικής συσκευασίας. Στις μονάδες συσκευασίας τύπου κασετίνας, η επόμενη περισσότερο ορατή επιφάνεια είναι αυτή που φαίνεται όταν ανοίγει το πακέτο.»

3. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τις 23.10.2023

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης