Νόμος 5041/2023 Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Νόμος 5041/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 87/08.04.2023
Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β’
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΛΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 3 Νομική μορφή Φαρμακευτικών Συλλόγων – Διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια
Άρθρο 4 Σκοπός
Άρθρο 5 Τοπική αρμοδιότητα
Άρθρο 6 Μέλη
Άρθρο 7 Εγγραφή και διαγραφή μελών
Άρθρο 8 Μητρώο μελών
Άρθρο 9 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 10 Σφραγίδα – Αλληλογραφία
Άρθρο 11 Εσωτερικός Κανονισμός
Άρθρο 12 Απαγορεύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 14 Τακτικές – Έκτακτες συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 15 Υποβολή προτάσεων
Άρθρο 16 Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 17 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 18 Διαδικασία διεξαγωγής συνεδριάσεων και πρακτικά συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 19 Ψηφοφορία
Άρθρο 20 Αποφάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 21 Αριθμός και θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 22 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 23 Προσόντα και κωλύματα εκλογής μέλους του Δ.Σ.
Άρθρο 24 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 25 Στέρηση δικαιώματος ψήφου
Άρθρο 26 Διαδικασία εκλογής
Άρθρο 27 Διαλογή ψηφοδελτίων
Άρθρο 28 Εκλογή συνδυασμών – συμβούλων
Άρθρο 29 Επανάληψη συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 30 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων
Άρθρο 31 Διαδικασία αποδοχής εκλογής
Άρθρο 32 Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση σε σώμα
Άρθρο 33 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 34 Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 35 Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 36 Έκπτωση Συμβούλου – Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 37 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 38 Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 39 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 40 Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Άρθρο 41 Διαχείριση περιουσίας του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Άρθρο 42 Πόροι – Έξοδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Άρθρο 43 Σύναψη συμβάσεων προσωπικού και συνεργατών
Άρθρο 44 Εισφορές μελών
Άρθρο 45 Είσπραξη εισφορών – προστίμων
Άρθρο 46 Οικονομικό έτος
Άρθρο 47 Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής – Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48 Ανάληψη δικαστικών ενεργειών από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Άρθρο 49 Συνεργασία με δημόσιες αρχές
Άρθρο 50 Ένωση Φαρμακευτικών Συλλόγων
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Άρθρο 51 Νομική μορφή – Διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια
Άρθρο 52 Διοίκηση
Άρθρο 53 Σκοπός του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Άρθρο 54 Αντιπρόσωποι
Άρθρο 55 Εποπτεία Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου επί των Φαρμακευτικών Συλλόγων
Άρθρο 56 Εσωτερικός Κανονισμός
Άρθρο 57 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 58 Προσκλήσεις
Άρθρο 59 Απαρτία – Συνεδριάσεις – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 60 Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 61 Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 62 Καθήκοντα Δ.Σ. – Προέδρου – Γραμματέα – Ταμία – Συνεδριάσεις Δ.Σ. – Λογοδοσία – Πρακτικά – Προσκλήσεις
Άρθρο 63 Σύναψη συμβάσεων προσωπικού και συνεργατών
Άρθρο 64 Πόροι και έξοδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Άρθρο 65 Συνεργασία με δημόσιες αρχές
Άρθρο 66 Σφραγίδα – Αλληλογραφία
Άρθρο 67 Ανάληψη δικαστικών ενεργειών από τον Π.Φ.Σ.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68 Υποχρεώσεις φαρμακοποιών
Άρθρο 69 Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων – Λήψη αποφάσεων
Άρθρο 70 Εκλογή – Θητεία – Παραίτηση μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων
Άρθρο 71 Διαδικασία – Ποινές
Άρθρο 72 Ενδικοφανής προσφυγή – Ένδικα βοηθήματα Άρθρο 73 Διαιτητική επίλυση διαφορών
Άρθρο 74 Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 75 Εκλογή – Θητεία – Παραίτηση μελών Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 76 Ασυμβίβαστο
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Άρθρο 77 Σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 78 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» και έλεγχος Τεχνικών Προδιαγραφών εξέτασης HPV-DNA TEST – Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4958/2022
Άρθρο 79 Υλοποίηση του Προγράμματος «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας»
Άρθρο 80 Αποζημίωση φυσικοθεραπευτικών πράξεων παιδιών ή εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4737/2020
Άρθρο 81 Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 82 Μετατροπή θέσεων διαζευκτικών ειδικοτήτων σε θέσεις μίας ειδικότητας και θέσεων μίας ειδικότητας σε θέσεις διαζευκτικών ειδικοτήτων – Αντικατάσταση άρθρου 15 ν. 4316/2014
Άρθρο 83 Δυνατότητα σύστασης Αυτοτελούς Τμήματος Κλινικών Μελετών στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 84 Κλινικός Εκπαιδευτής
Άρθρο 85 Παράταση παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 134 του ν. 5034/2023 και αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 110 ν. 5034/2023
Άρθρο 86 Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στις νοσηλευτικές ειδικότητες της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, της ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας, της γεροντολογικής νοσηλευτικής, της νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων, της ογκολογικής νοσηλευτικής, της παθολογικής νοσηλευτικής, της νοσηλευτικής παίδων και της χειρουργικής νοσηλευτικής
Άρθρο 87 Συγκρότηση Κινητών Ομάδων Υγείας – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 106Α ν. 4461/2017
Άρθρο 88 Ζητήματα ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 27 ν. 3984/2011
Άρθρο 89 Ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές – Τροποποίηση άρθρων 37 και 47 ν. 4600/2019
Άρθρο 90 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2100 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απόσυρση ορισμένων εξαιρέσεων όσον αφορά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού – Τροποποίηση άρθρων 7 και 11 ν. 4419/2016
Άρθρο 91 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας
Άρθρο 92 Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023
Άρθρο 93 Εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV-1 οροθετικών ασθενών για το χρονικό διάστημα από την 1η.6.2023 έως και την 31η.10.2023
Άρθρο 94 Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο 95 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 96 Αύξηση δαπάνης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για το 2023 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4549/2018
Άρθρο 97 Διάρθρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 71 ν. 4931/2022
Άρθρο 98 Διανοσοκομειακές διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 του άρθρου 93 ν. 4850/2021
Άρθρο 99 Χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία – Κατάργηση περ. ι’ παρ. 2 άρθρου 14 π.δ. 84/2001
Άρθρο 100 Νομιμότητα, εποπτεία, διαφάνεια και λογοδοσία των μονάδων κοινωνικής φροντίδας
Άρθρο 101 Συνέχιση συγχρηματοδοτούμενων δομών για την ενίσχυση κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ρυθμίσεις απασχόλησης προσωπικού
Άρθρο 102 Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4494/2017
Άρθρο 103 Επίδομα ιατρών που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 54 ν. 4999/2022
Άρθρο 104 Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου εικοστού δεύτερου ν. 5015/2023 ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 105 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 106 Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 107 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 108 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5041/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 87/08.04.2023