Δικαιολογητικά υποψήφιων ειδικών κατηγοριών για διαγωνισμούς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των δικαιολογητικών των υποψήφιων ειδικών κατηγοριών για διαγωνισμούς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ

Υπεγράφη από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B 272 – 06.02.2017) η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-2017  Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις (Α’224)».

Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B 272 – 06.02.2017) καθορίζονται τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τους υποψήφιους ειδικών κατηγοριών, για την κάλυψη προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου