Έκδοση συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων

Αριθμ. 2/58724/0025 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3861/01.12.2016
Έκδοση συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων με τα ελληνικά αναμνηστικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016 (coin card-blister και Proof coin σε κουτί)».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:
Α) έντυπη συσκευασία (coin card-blister) με το ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016, με θέμα «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου», έως την ποσότητα των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) τεμαχίων.
Β) έντυπη συσκευασία (coin card-blister) με το ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016, με θέμα «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου», έως την ποσότητα των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) τεμαχίων.
Γ) ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, επιμελημένης (proof ) κοπής 2016, με θέμα «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» σε κουτί με αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας, έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.
Δ) ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, επιμελημένης (proof ) κοπής 2016, με θέμα «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου» σε κουτί με αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας, έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. οικ. 2/78027/0025 – ΦΕΚ B 2776 – 18.12.2015
Έκδοση συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων με τα ελληνικά αναμνηστικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2015 (coin cards−blister και proof coins σε κουτί).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) Έντυπη συσκευασία (coin cards-blister) με το ελληνικό κοινό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2015, με θέμα «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας», έως την ποσότητα των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) τεμαχίων.

Β) Έντυπη συσκευασία (coin cards−blister) με το ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής
2015, με θέμα «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης», έως την ποσότητα των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) τεμαχίων.

Γ) Ελληνικό κοινό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, επιμελημένης (proof) κοπής 2015, με θέμα «30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σημαίας» σε κουτί με αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας, έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.

) Ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, επιμελημένης (proof) κοπής 2015, με θέμα «Σπύρος Λούης: 75 χρόνια μνήμης» σε κουτί με αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας, έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015