Αναμνηστικό κέρμα 120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου

Ανακοίνωση κυκλοφορίας νέων ελληνικών αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2 ευρώ

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ανακοινώνει ότι τίθενται σε κυκλοφορία από 21/12/2016 τα δύο νέα κέρματα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016 που εκδόθηκαν ως αναμνηστικά σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων έκαστο, με θέμα:

«120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ»,

και

«150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ»

Αριθμ. 2/58724/0025 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3861/01.12.2016
Έκδοση συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων με τα ελληνικά αναμνηστικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016 (coin card-blister και Proof coin σε κουτί)».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:
Α) έντυπη συσκευασία (coin card-blister) με το ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016, με θέμα «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου», έως την ποσότητα των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) τεμαχίων.
Β) έντυπη συσκευασία (coin card-blister) με το ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, κοπής 2016, με θέμα «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου», έως την ποσότητα των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) τεμαχίων.
Γ) ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, επιμελημένης (proof ) κοπής 2016, με θέμα «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» σε κουτί με αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας, έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.
Δ) ελληνικό αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ, επιμελημένης (proof ) κοπής 2016, με θέμα «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου» σε κουτί με αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας, έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
– – – – –
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2016 – ΦΕΚ A 198 – 21.10.2016
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2016 με θέμα τα: α) «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» και β) «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

Άρθρο 1
1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2€, σε δύο παραστάσεις, με θέμα τα: α) «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» και β) «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου»
2. Τα κέρματα αυτά κόπτονται-τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης και των δύο ως άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2016.
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θεματολογία, είναι:
Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ»
– Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται με φόντο επαναλαμβανόμενο μοτίβο από νότες, το πορτρέτο του Δημήτρη Μητρόπουλου.
– Εντός του πυρήνα, περιμετρικά του θέματος, αριστερά, αναγράφονται οι λέξεις «120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
– Εντός του πυρήνα και αριστερά, αποτυπώνεται το έτος κοπής «2016» και το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
– Εντός του πυρήνα και κάτω δεξιά, αποτυπώνεται το μονόγραμμα του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος).
– Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ»
– Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα), απεικονίζεται η Μονή Αρκαδίου.
– Εντός του πυρήνα και κάτω από το κτίριο της Μονής, αναγράφονται οι λέξεις «ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ». Περιμετρικά, αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
– Εντός του πυρήνα, πάνω και δεξιά, αποτυπώνεται το έτος κοπής «2016» και κάτω, αποτυπώνεται το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
– Εντός του πυρήνα, κάτω και δεξιά από το ανάγλυφο της Μονής, αποτυπώνεται το μονόγραμμα του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος).
– Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Άρθρο 2
Τις ποσότητες των εν λόγω κερμάτων το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3
Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζονται οι νέες παραστάσεις της εθνικής όψης.