Έκδοση Συλλεκτικού νομίσματος Κ.Π. Καβάφη

kavafis-1Αριθμ. οικ.: 2/100801/0025 – ΦΕΚ Β 3061 – 02.12.2013

Έκδοση Συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου, ονομαστικής αξίας 5€ κοπής 2013, σε έντυπη συσκευασία (Blister skin pack-wallet) αφιερωμένο στην επέτειο των «150 χρόνων από τη γέννηση και 80 χρόνων από το θάνατο του Κ.Π. Καβάφη.

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/ τ.Α΄/19.7.1974).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2.7.1982).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127τ.Α΄/7.9.1984), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).
4. Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/14.6.1988), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1977 άρθρο 1, εδάφιο β΄ (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/14.3.1997).
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012).
6. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/ 9.7.2012).
7. Την από 11/11/2013 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου, κοπής 2013 και ονομαστικής αξίας 5€, αφιερωμένου στην επέτειο των «150 χρόνων από τη γέννηση και 80 χρόνων από το θάνατο του Κ.Π. Καβάφη».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού περίπου 65.000,00€, (πλέον φορολογικού εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση συλλεκτικού νομίσματος, κοινού μετάλλου, ονομαστικής αξίας 5€ κοπής 2013, σε έντυπη συσκευασία (Blister skin pack-wallet) αφιερωμένο στην επέτειο των «150 χρόνων από τη γέννηση και 80 χρόνων από το θάνατο του Κ.Π. Καβάφη».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των 10.000 τεμαχίων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ