Έκδοση Σειρών Ελληνικών Κερμάτων Ευρώ έτους 2014 με θέμα τη Θράκη

syllektika_euro1Αριθμ. 2/6921/0025 – ΦΕΚ Β 679 – 19.03.2014

Έκδοση επιμελημένων Σειρών Ελληνικών Κερμάτων Ευρώ έτους 2014, σε συσκευασία Τρίπτυχου Εντύπου Blister με θέμα τη Θράκη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/τ.Α΄/19.7.1974).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2.7.1982).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).
4) Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/14.6.1988), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1997 άρθρο 1, εδάφιο β΄ (ΦΕΚ 37/τ.Α/14.3.1997).
5) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.A΄/21.6.2012).
6) Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/9.7.2012).
7) Την από 6 Δεκεμβρίου 2013 (ΕΚΤ/2013/46) απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2014.
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 87.000,00 € περίπου η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικονομικού έτους 2014, ειδικού φορέα 23-200 στον ΚΑΕ 3326 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 και του Ν.Δ. 488/1974.
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού 169.000,00 € περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου προερχομένου από ΦΠΑ), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η έκδοση επιμελημένων σειρών Ελληνικών Κερμάτων Ευρώ έτους 2014 σε συσκευασία Τρίπτυχου Εντύπου Blister με παράσταση αφιερωμένη στη Θράκη.

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των 13.000 σειρών, οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ