Εκλογές 2014. Εκλογικοί κατάλογοι, τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας

εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Ε. Ατματζίδου
Τηλέφωνο : 2131361252
Φαξ : 210 3741140
E- mail : [email protected]

ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 17 Απριλίου 2014
Αριθ. πρωτ: 15757

Εγκύκλιος: 16

ΘΕΜΑ: «Εκλογικοί κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2014».

Ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 (Α΄ Κυριακή) και των τυχόν επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 (Β΄ Κυριακή) καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, σας τονίζουμε τα εξής αναφορικά με τους εκλογικούς καταλόγους και τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας:

Α. Εκλογικοί κατάλογοι

1. Οι προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2014 θα διενεργηθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 ) όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των εκλογέων για μεταβολές στοιχείων τους μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014 και η οποία θα περιλαμβάνει τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις, ετεροδημότες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν συντελεστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012), οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο), περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν οι δήμοι, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.

2. Περαιτέρω και αναφορικά με τους εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών και τον τρόπο ψηφοφορίας υπενθυμίζεται ότι:

·Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή), οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους καταλόγους ετεροδημοτών ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες.

·Στις Ευρωεκλογές ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής. Επισημαίνεται ότι στον εκλογικό κατάλογο της βασικής τους εγγραφής θα υπάρχει η ένδειξη «Ε-ετεροδημότης».

Υπενθυμίζεται ότι στις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε εκλογικό τμήμα του δήμου διαμονής τους, χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 εκλογέων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, όπως αυτό ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδημοτών είναι πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία (π.χ. μόνο για βουλευτικές του 2012 ή μόνο για ευρωεκλογές του 2014), αίρεται δε μόνο με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης διαγραφής.

3. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, θα περιλαμβάνουν πολίτες της Ε.Ε. που προέρχονται από τα 27 λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήμο, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές (όχι τις περιφερειακές) ή/και ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Οι ειδικοί κατάλογοι των πολιτών της Ένωσης θα περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές που συντελέστηκαν σε αυτούς (αιτήσεις εγγραφής και διαγραφής) μέχρι 14 Μαρτίου 2014.

Β. Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4239/2014 (Α΄43) «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, ……» η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει πλέον με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσονται οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που έχει σημασία ιδίως όσον αφορά την εκκίνηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ.68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) κατά την έκταση που αυτές εφαρμόζονται αναλόγως στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Για την ημέρα δημοσίευσης του διατάγματος αυτού θα σας ενημερώσουμε με έγγραφό μας αμέσως μετά την έκδοσή του.

2.Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν.4239/2014, ως προς τον προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου (δηλ. μειώθηκε από 15 σε 10 ημέρες).

3.Τα περί εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών και ευρωεκλογών, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 και 114 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4239/2014, και του άρθρου 5 παρ. 1 και 3 του ν. 4255/2014 (A΄ 89).

4.Ειδικότερα τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας καθορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία ενεργείται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, (Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ) προκειμένου να επιταχύνει την όλη διαδικασία έκδοσης της παραπάνω απόφασης, θα σας αποστείλει την πρότασή του για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής ευθύνης σας. Λαμβάνει δε υπόψη της, τις μεταβολές του εκλογικού σώματος μετά την Α΄ Αναθεώρηση τρέχοντος έτους των εκλογικών καταλόγων (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2014), όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής εκ μέρους των εκλογέων αιτήσεων για μεταβολές στοιχείων τους μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014 καθώς και τους ετεροδημότες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Επειδή όμως ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων, η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών κ.λπ., γίνονται με βάση την απόφαση αυτή, η παραπάνω προθεσμία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει από τώρα, να γίνουν όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές σας ενέργειες, ώστε μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να εκδώσετε το συντομότερο την απόφασή σας για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.

5. Στην απόφαση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας θα μνημονεύονται απαραίτητα, η ονομασία και η έδρα κάθε εκλογικού τμήματος, το κατάστημα ψηφοφορίας, καθώς και τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τμήμα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ηκατάταξη των εκλογικών τμημάτων θα γίνει σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του ν.3852/2010.

Η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο εκλογικό τμήμα της περιφέρειά σας (νομού). Δηλαδή, αν σε κάποιο νομό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήμους του, διακόσια (200) εκλογικά τμήματα, ο αύξων αριθμός αυτών θα αρχίζει από το ένα (1) και θα τελειώνει στο διακόσια (200).

Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα θα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.

Στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ,παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τα εκλογικά τμήματα των φυλακών ,όπου αυτά έχουν συσταθεί, βάζοντάς τα στο τέλος της απόφασης, με συνεχόμενη όμως μεταξύ τους αρίθμηση.

6. Την απόφαση αυτή, σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) πρέπει να στείλετε άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Εκλογών).

Επίσης αντίγραφο των αποφάσεών σας αυτών πρέπει να στείλετε, αμέσως μετά την έκδοσή τους και στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρμοδίων Πρωτοδικείων, στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι δήμοι για να γίνει έγκαιρα η κλήρωση των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών .

Τέλος, η ίδια απόφαση πρέπει να γνωστοποιηθεί με προκήρυξή σας στους δήμους της περιφέρειας του νομού σας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας (άρθρο 55 παρ.4 π.δ.26/2012)

7.Στο έγγραφο με το οποίο θα υποβάλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών, την απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς σας, παρακαλούμε να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων που συστήθηκαν.

8.Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί, με απόφασή σας άλλο κατάστημα, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 17η Μαΐου 2014, με άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νσεις Εκλογών και Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ).

9. Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι εξακόσιοι (600), εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς, συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό των ετεροδημοτών, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκλογέων του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ( στρατιωτικών κ.λπ.) οι οποίοι θα κατανεμηθούν συμμετρικά ανά εκλογικό τμήμα του δήμου .

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 της εκλογικής νομοθεσίας καθώς και των άρθρων τέταρτου παρ. 7 και δέκατου παρ. 1 του Ν. 2196/1994, οι εκλογείς του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικοί κ.λπ.), οι ετεροδημότες και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν, όπως ήδη προαναφέρθηκε, μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τμήματα, μη επιτρεπόμενης της σύστασης ξεχωριστών γι΄ αυτούς εκλογικών τμημάτων. Με τις αποφάσεις σας για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε θέματος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ή μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κ.λπ. οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε όσους δήμους εδρεύουν κέντρα μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, στα οποία υπηρετεί μεγάλος αριθμός στρατιωτικών, να καταβληθεί προσπάθεια ώστε στα εκλογικά τμήματα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθμό και κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

γ) Αναφορικά με τους εκλογείς, κατοίκους οικισμών, σας υπενθυμίζουμε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.

δ) Περαιτέρω σας υπενθυμίζουμε και τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 για την ψηφοφορία κρατουμένων, με τη σύσταση εκλογικών τμημάτων σε κάθε φυλακή (ψηφίζουν μόνο για τις Ευρωεκλογές). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία θα σας κοινοποιηθεί, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων. Επισημαίνουμε ότι η σύσταση εκλογικών τμημάτων σε φυλακές θα γίνει με την ίδια απόφασή σας (βάζοντάς τα στο τέλος της απόφασης, με συνεχόμενη όμως μεταξύ τους αρίθμηση), με την οποία καθορίζονται επίσης και τα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς σας.

10. Ο περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες του νομού Αττικής με συνεχόμενη αρίθμηση (Α΄, Β΄ Αθηνών, Αττικής και Α΄, Β΄ Πειραιά) στο νομό και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ομοίως ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσσαλονίκης (Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης) με συνεχόμενη αρίθμηση στο νομό.

11.Στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρέων, Ηρακλείου, Λαρισαίων, Περιστερίου και Καλλιθέας στους οποίους θα εκλεγούν ταυτόχρονα και συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων (πρώην δημοτικών διαμερισμάτων) και που ο αριθμός των υποψηφίων θα είναι μεγάλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής (όσον αφορά τους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Περιστερίου και Καλλιθέας), και οι οικείοι Αντιπεριφερειάρχες (για τους δήμους Θεσσαλονίκης, Πατρέων, Ηρακλείου, Λαρισαίων) μπορούν, κατά την κρίση τους, να καθορίσουν και μικρότερο αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων για κάθε ένα εκλογικό τμήμα, όχι όμως λιγότερους από τετρακόσιους (400).

12.Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής πρέπει να μεριμνήσει για την κατανομή στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν απ΄αυτόν και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.2 του ίδιου διατάγματος.

13.Το Υπουργείο (Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.), θα σας αποστείλει οπτικό δίσκο (CD) το ψηφιακό αρχείο των παραπάνω καταλόγων, σε περιβάλλον που επιτρέπει την αναπαραγωγή (εκτύπωση) του. Θα ακολουθήσουν δύο (2) σειρές εκτυπώσεων ανά εκλογικό τμήμα. Η αντιστοιχία των εκλογικών καταλόγων ανά εκλογικό τμήμα θα βασισθεί στην αρίθμηση που εσείς θα καθορίσετε στην σχετική απόφασή σας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ