Εκλογές 2014. Καθορισμός προδιαγραφών εκλογικών καλπών

eklogesΑριθμ. 7875 – ΦΕΚ Β 511 – 28.02.2014

Καθορισμός προδιαγραφών εκλογικών καλπών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 57 παρ. 3 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012)
2) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ότι οι εκλογικές κάλπες (ψηφοδόχα κιβώτια):
Κατασκευάζονται με μέριμνα του Υπουργού Εσωτερικών από διαφανές άθραυστο υλικό, το πάχος όλων των μερών της (βάση, κάθετες πλευρές και κάλυμμα) είναι τουλάχιστον 3 χιλιοστά και η μορφή της είναι κύβος με εσωτερική διάσταση ακμής 50 εκατοστά. Η κάλπη είναι είτε συναρμολογούμενη με επιλογή κατάλληλων στοιχείων σύνδεσης ή κατασκευασμένη με άλλο σύγχρονο τρόπο κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται αντοχή υλικού σε μακροχρόνια χρήση και να συνοδεύεται από αντίστοιχη μακροχρόνια εγγύηση του προμηθευτή της.

Το κάλυμμα φέρει σχισμή στο μέσο, μήκους 20 εκατοστών και πλάτους ενός (1) εκατοστού, κατάλληλο για τη ρίψη των φακέλων εντός της κάλπης.

Η κάλπη κλείνει ερμητικά και ασφαλίζεται με δύο διαφορετικά κλείθρα, ή άλλο κατάλληλο μηχανισμό διπλής ασφάλειας για την εξασφάλιση του απαραβίαστου της κάλπης.

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για τις κάλπες που θα κατασκευάζονται μελλοντικά.

3. Οι υπάρχουσες κάλπες ανεξάρτητα από την ύλη και τον τρόπο κατασκευής τους μπορεί να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται εάν οι διαστάσεις τους, (μήκος, πλάτος και ύψος) δεν είναι μικρότερες των πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου, διαφορετικά κατασκευάζονται νέες κάλπες σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στην παρ. 1 της απόφασής μας αυτής.

4. Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ