Εκλογές 2023. Εκλογική αποζημίωση δικαστικών υπαλλήλων

Αριθμ. 43452 – ΦΕΚ τεύχος Β 3294/18.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη απασχόλησή τους, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 24.4.2023 έως και 22.5.2023 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σε έως έξι χιλιάδες τετρακοσίους εβδομήντα τέσσερις (6.474) υπαλλήλους συνολικά και ειδικότερα σε:

α) Πέντε χιλιάδες εννιακόσιους τριάντα (5.930) δικαστικούς υπαλλήλους και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου όλων των κλάδων των Γραμματειών:
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της Χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας των Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των Διοικητικών Εφετείων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων της Χώρας, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της Χώρας.

β) Εκατόν σαράντα οκτώ (148) μόνιμους υπαλλήλους ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου καθώς και σε δέκα (10) μεταταχθέντες με αναστολή στα δικαστήρια της χώρας.

γ) Είκοσι δύο (22) μόνιμους υπαλλήλους του ΤΑΧΔΙΚ που υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

δ) Εκατόν είκοσι (120) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα μετέχουν στα εκλογικά συνεργεία του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ε) Διακοσίους σαράντα τέσσερις (244) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Η κατανομή των παραπάνω υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία γίνεται ως εξής:

• Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά, οι υπάλληλοι των Εφετείων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Εφετείων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Πρωτοδικείων και των υπηρεσιών Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπου υπάρχουν), οι επιμελητές ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ.

• Στα συνεργεία των Πρωτοδικείων του Κράτους μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που μετέχουν στα συνεργεία που συγκροτούνται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, αν αυτό απαιτείται με βάση τις υπηρεσιακές
ανάγκες, μετά από αίτημα του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο. Με αίτημα του ίδιου, στα συνεργεία των Πρωτοδικείων θα μετέχουν και οι υπάλληλοι των δικαστικών υπηρεσιών των Πρωτοδικείων που βρίσκονται εκτός της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μετά από συνεννόηση με τον Διευθύνοντα το οικείο Πρωτοδικείο.

• Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, μετέχουν, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές και οι υπάλληλοι των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν).
Ειδικά, στα συνεργεία των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς μετέχουν και οι υπάλληλοι του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας αυτού, οι υπάλληλοι του Σ.τ.Ε. και της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00€) συνολικά, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

4. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των οικείων δικαστηρίων.

5. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 “ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ” και ΑΛΕ 2910601056, του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1017-206 «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΑΛΕ 2120210001, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.

6. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος