Εκλογές 2023. Πως θα ψηφίσουν οι ετεροδημότες

Αριθμ. 37013 – ΦΕΚ τεύχος Β 2884/29.04.2023
Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, ως ακολούθως:

1. Οι φάκελοι καθώς επίσης όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών εσωκλείονται σε χωριστούς φακέλους ή δέματα για κάθε μία από τις βασικές εκλογικές περιφέρειες του τμήματος, σφραγίζονται με ασφάλεια και φέρουν στο κλείσιμό τους τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι ή δέματα περιλαμβάνονται στον εκλογικό σάκο του μεικτού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, τον οποίο μεταφέρει, με προσωπική του επιμέλεια, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και τον παραδίδει αμέσως στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του Εφετείου, στο οποίο υπάγεται η έδρα του τμήματος.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής στη μεταφορά του σάκου ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος του οικείου Εφετείου, καθώς και η αστυνομική αρχή, προκειμένου να φροντίσουν για την άμεση εξυπηρέτηση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και την ασφαλή μεταφορά του εκλογικού σάκου στον κατά νόμο προορισμό του.

2. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών μπορεί να παρίστανται στις διαδικασίες των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 97 του π.δ. 26/2012 και συγκεκριμένα:

α) Στο άνοιγμα των εκλογικών σάκων των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών και στη διανομή των δεμάτων με τους φακέλους της κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας από τη Γενική Εφετειακή Επιτροπή Ετεροδημοτών στις αντίστοιχες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές,

β) στην τοποθέτηση όλων των φακέλων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια σε ξεχωριστή κάλπη από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές,

γ) στην αρίθμηση και αποσφράγιση των φακέλων, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, και

δ) στη σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων, με σχετική πράξη, η οποία αναφέρει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας, υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και τα μέλη κάθε Ειδικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την παρουσία αντιπροσώπων των συνδυασμών στα κοινά εκλογικά τμήματα