ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπανών στους ασφαλισμένους για το διάστημα της επίσχεσης των Παρόχων Υγείας

eopyyΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΟΞ7Μ-2ΧΧ
Αθήνα, 25.11.13
Αρ. Πρωτ.:οικ. 37966
ΘΕΜΑ: «Απόδοση δαπανών στους ασφαλισμένους του Οργανισμού για το διάστημα της επίσχεσης των συμβεβλημένων με αυτόν Παρόχων Υγείας»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τα χρονικά διαστήματα της επίσχεσης των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό Παρόχων Υγείας και συγκεκριμένα των:

  • Ιδιωτικών Κλινικών για το χρονικό διάστημα από 29.10.2013 έως 3.11.2013
  • Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) για το χρονικό διάστημα από 11.11.2013 έως 18.11.2013
  • Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών (ΠΕΕΦ) για το χρονικό διάστημα από 14.10.2013 έως 4.11.2013

οι ασφαλισμένοι θα καταθέτουν τα παραστατικά των δαπανών που πραγματοποίησαν κατά τις ως άνω χρονικές περιόδους, στα αντίστοιχα τμήματα Παροχών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του, και των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Ύστερα από τα ανωτέρω θα προχωρήσετε στην εκκαθάριση και στην αποζημίωση τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ