Εκλογές. Αλλαγές στη διαβίβαση και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων

Εκλογές. Αλλαγές στη διαβίβαση και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών

 

Νόμος 4954/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 136/09.07.2022
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 16
Διαβίβαση αποτελεσμάτων στο Πρωτοδικείο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 π.δ. 26/2012

Στην παρ. 3 του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) οι λέξεις «στα άρθρα 27, 30, 32, 33, 36, 39, 103 παρ. 1» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 27», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αρμόδιο Δικαστήριο για τις ενέργειες, που ορίζονται στο άρθρο 27 και την παρ. 1 του παρόντος, είναι το πρωτοδικείο, που εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού.».

Άρθρο 17
Στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 97 π.δ. 26/2012

Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 97 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) τροποποιείται ως προς την παραπομπή στην παρ. 1 του άρθρου 94Α και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Σε κάθε Εφετείο συνιστώνται μία ή περισσότερες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, αποτελούμενες από ένα δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου, ως Πρόεδρο και δύο δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους των ιδίων δικαστηρίων, ως μέλη.

Τα μέλη αυτών των επιτροπών μαζί με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου Εφετών του οικείου Εφετείου.

Με την ίδια απόφαση καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε έναν από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Εφετείου.

Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός δικαστικών υπαλλήλων, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος του οικείου Εφετείου μπορεί να διορίσει μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 68 του παρόντος.

Η σχετική απόφαση εκδίδεται τουλάχιστο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και επιδίδεται αυθημερόν στους διοριζόμενους.

β. Έργο των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών Ετεροδημοτών είναι:

α) Η παραλαβή από την οικεία Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή των δεμάτων των μεικτών εκλογικών τμημάτων και η καταχώριση στα πρακτικά σημείωσης για τον αριθμό των δεμάτων που παραλαμβάνουν με απόδειξη από τον Πρόεδρο της Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής.

β) Η τοποθέτηση όλων των φακέλων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια σε ξεχωριστή κάλπη.

γ) Η αρίθμηση και η αποσφράγιση των φακέλων, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια.

δ) Η σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 94Α. Στο τέλος του πίνακα αυτού καταχωρίζεται σχετική πράξη. Ο πίνακας υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Στη σχετική πράξη αναφέρεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας.

ε) Η παράδοση όλων των στοιχείων της ψηφοφορίας και της διαλογής με την φροντίδα του προέδρου της Ειδικής Εφορευτικής Επιτροπής στη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή.»