ΑΣΕΠ. Πλήρωση τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού ΠΕ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 18 – 16.12.2014

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β ́ της παρούσας «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ».

Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ ́ και στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας προκήρυξης.

Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ ́ και στα Παραρτήματα Α ́ και Β ́ της παρούσας προκήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (Αριθμός 6Κ/2014) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 18