Εκλογές Ιουνίου 2023. Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων και γραμματέων

Εκλογική αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων και γραμματέων για τις εκλογές Ιουνίου 2023. Ποσό αποζημίωσης και διαδικασία πληρωμής

 

Αριθμ. 52303 – ΦΕΚ τεύχος Β 3873/15.06.2023
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εκτός Ελλάδας- απόδημοι) για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης και Οδοιπορικών εξόδων

1. Στους διοριζόμενους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, και αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο κατα-βάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2
Καθορισμός Αποζημίωσης

Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν πέντε ευρώ (105,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατόν πέντε ευρώ (105,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 3
Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης

Α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

• Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης.
• Στους αναπληρωτές Εφόρους καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

β1. Για τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται ημέρες αποζημίωσης ως εξής:

i. Εννέα (9) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες, ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδος και Κως) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρος και Νάξος), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους. ii. Οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης:

• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.

• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

iii. Επτά (7) ημέρες απασχόλησης:

• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.

• Στους δικαιούχους αποζημίωσης που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους.

β2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

i. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης:

– Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρος και Νάξος), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.

ii. Τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης:

• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.

• Στους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς. iii. Τρεις (3) ημέρες απασχόλησης:

• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.

• Στους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

β3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

i. Μία (1) ημέρα απασχόλησης:
– Στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων

Η ορισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα αποζημίωση, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα προκαταβάλλονται στους Εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν.

β. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα της περ. i των παρ. β1. και β2. του άρθρου 3 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας που υπηρετούν.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους, δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και προκαταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.

γ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν στην περίπτωση που για τη μετάβαση στο εκλογικό τμήμα απαιτείται χρήση ακτοπλοϊκού μέσου.

δ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε τμήματα ετεροδημοτών, εντός του νομού που υπηρετούν και απαιτείται μετάβαση για την παράδοση του εκλογικού σάκου σε Εφετείο εκτός νομού.

Άρθρο 5
Οδοιπορικά έξοδα αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ.

Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τη μετάβαση από την έδρα του δικαιούχου στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο ή εφετείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους.
α. Αρμόδια όργανα
Τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:
i. Για τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.
ii. Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.
iii. Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:
• Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του Εφόρου και αντίστροφα και,
• Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύνανται να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση.
iv. Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

β. Υπολογισμός οδοιπορικών εξόδων Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:

i. Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

ii. Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.

iii. Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής – ή και ολόκληρη η διαδρομή – δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο. Το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, συναρτήσει των τοπικών κατά περίπτωση συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, όπου αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ. εντός Νομού

Άρθρο 7
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των εντύπων του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος II.

1. Τα Παραρτήματα I και II υποβάλλονται από τους Εφόρους αντιπρόσωπων της δικαστικής αρχής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον δικτυακό τόπο

https://ekloges.gsis.gr

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή κωδικούς δημόσιας διοίκησης, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το αργότερο μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2023. Ύστερα από την οριστικοποίηση της υποβολής των παραπάνω δίνεται και η δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων αυτών.

Άρθρο 8
Περιπτώσεις μη καταβολής μέρους ή του συνόλου της αποζημίωσης στους δικαιούχους του άρθρου 6

Άρθρο 9
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.τ.λ. εκτός νομού

Άρθρο 10
Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων που διορίζονται τακτικοί (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης)

Άρθρο 11
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.τ.λ. εκτός νομού (ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. α του ΑΡΘΡΟΥ 5)

Άρθρο 12
Βοηθός τακτικού Αντιπροσώπου

Άρθρο 13
Μη εκτέλεση καθηκόντων

Άρθρο 14
Αναφορά Εφόρων

Άρθρο 15
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 16
Δικαιούχοι Αποζημίωσης

1. Στους διοριζόμενους: α) επόπτες εκλογών, αναπληρωτές επόπτες εκλογών και γραμματείς αυτών οι οποίοι θα μεταβούν σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας συγκροτείται ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, β) αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους γραμματείς αυτών που διορίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4648/2019 (Α’ 205), για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, και γ) αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που θα ταξιδέψουν από την ημεδαπή στην αλλοδαπή λόγω μη επάρκειας του προσωπικού στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, προκαταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.
2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλ-λεται ημερήσια αποζημίωση στους επόπτες εκλογών, στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λ.π. λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και την επιστροφή τους και,
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 17
Καθορισμός Αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 16.

Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους Επόπτες εκλογών και στους αναπληρωτές Επόπτες εκλογών που θα ασκήσουν καθήκοντα της δικαστικής αρχής, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους γραμματείς των εποπτών του εξωτερικού καταβάλλεται ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές αυτών που θα ταξιδέψουν από την ημεδαπή στην αλλοδαπή, λόγω μη επάρκειας του προσωπικού στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
δ. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών της περ. β’ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
ε. Στους γραμματείς των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό εκατόν πέντε ευρώ (105,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 18
Καθορισμός Ζωνών και Ημερών Αποζημίωσης των περ. α’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16

Για τους Επόπτες εκλογών, τους αναπληρωτές επόπτες εκλογών, τους γραμματείς αυτών της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 και τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών στο εξωτερικό της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 που θα ασκήσουν καθήκοντα της δικαστικής αρχής στο εξωτερικό, καθορίζονται ζώνες ανά την υφήλιο και ημέρες αποζημίωσης ως ακολούθως.

Άρθρο 19
Καθορισμός ημερών αποζημίωσης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αναπληρωτών και των γραμματέων αυτών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, στους αναπληρωτές και στους γραμματείς αυτών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 καθορίζονται ημέρες απασχόλησης ως εξής:
α. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.
β. Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται πέντε (5) ημέρες απασχόλησης.
γ. Ειδικά για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που θα ασκήσουν καθήκοντα σε άλλη πόλη από εκείνη που υπηρετούν καθορίζονται εννέα (9) ημέρες απασχόλησης.
δ. Ειδικά για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που θα ασκήσουν καθήκοντα σε άλλη πόλη από εκείνη που υπηρετούν καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης.
ε. Στους γραμματείς των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζεται μια (1) ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 20
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 16

Άρθρο 21
Καταβολή οδοιπορικών εξόδων στους δικαιούχους των περ. α’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16

Άρθρο 22
Αναφορές Εποπτών Εξωτερικού

Άρθρο 23
Μη εκτέλεση καθηκόντων εποπτών, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λ.π. του άρθρου 16

 

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ με τα Παραρτήματα I, II,IIΙ και IV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης