Νόμος 5067/2023 διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Νόμος 5067/2023ΦΕΚ τεύχος Α 189/20.11.2023
Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/ 784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 5 Ορισμός αρμόδιων εθνικών αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 6 Αρμοδιότητες εθνικών αρχών έκδοσης εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου
Άρθρο 7 Ορισμός σημείου επαφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Άρθρο 8 Αρμοδιότητες εθνικής αρχής εποπτείας της εφαρμογής των ειδικών μέτρων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και επιβολής διοικητικών κυρώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Άρθρο 9 Μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας
Άρθρο 10 Αρχείο εντολών αφαίρεσης
Άρθρο 11 Πρόσβαση στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και στο αρχείο εντολών αφαίρεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 12 Ποινικές διατάξεις και κυρώσεις
Άρθρο 13 Συμμετοχή προσώπων με ιδιαίτερες ιδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 14 Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 15 Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Άρθρο 16 Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά εντολών αφαίρεσης
Άρθρο 17 Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων της ΕΕΤΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις διαφάνειας αρμοδίων εθνικών αρχών
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις διαφάνειας παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας
Άρθρο 20 Υποχρεώσεις διαφάνειας Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 Σχέση με άλλες διατάξεις
Άρθρο 22 Στελέχωση και ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού των εθνικών αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Άρθρο 23 Δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 36Α ν. 4689/2020
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Ν. 5002/2022
Άρθρο 24 Ανακαθορισμός των καθηκόντων των επιθεωρητών συμβούλων παράλληλα με την επιθεώρηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους και τρόπος ορισμού του δικαστικού υπαλλήλου επικουρίας τους – Τροποποίηση παρ. 7 και 8 άρθρου 97 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 25 Χρήση πληροφοριακού συστήματος για τη διενέργεια των εργασιών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου – Διενέργεια κοινοποιήσεων και με επιμέλεια του αιτούντος – Εισαγωγή διαδικασίας σε συμβούλιο – Προσθήκη άρθρου 5Α, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 10 και προσθήκη άρθρου 21Α στον Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
Άρθρο 26 Ορισμός αναπληρωτή του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 ν. 5002/2022
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5067/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 189/20.11.2023

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης