Εκλογική αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων βουλευτικές εκλογές 2019

Εκλογική αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων βουλευτικές εκλογές 2019

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7 Ιουλίου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους (Αριθμ. 49207  –  ΦΕΚ Τεύχος B’ 2590/27.06.2019)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης και Οδοιπορικών εξόδων

1. Στους διοριζόμενους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2
Καθορισμός Αποζημίωσης

Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 3
Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης

α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές εφόρους καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.

β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

i. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων εντός του νομού που υπηρετούν.

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης.

Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης.

ii. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων εκτός του νομού που υπηρετούν.

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης.

Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται τέσσερις (4) απασχόλησης.

iii. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α΄, Β1 Βορείου Τομέα, Β2 Δυτικού Τομέα και Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α΄ Ανατολικής Αττικής και Β΄ Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης.

Στους αναπληρωτές τους ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες.

iv. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων που μετακινούνται σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες.

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδος και Κως) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία του νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του νομού Αττικής, Γαύδος του νομού Χανίων, Σαμοθράκη του νομού Έβρου, Θάσος του νομού Καβάλας, Ψαρρά και Οινούσσες του νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για εννέα (9) ημέρες λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών. Στους αναπληρωτές τους οι ημέρες απασχόλησης είναι πέντε (5).

Ειδικά, οι δικαιούχοι αποζημίωσης που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους ως ανώτατο όριο ημερών απασχόλησης, ορίζεται το αντίστοιχο με την παράγραφο β.i του παρόντος άρθρου.

v. Εκτέλεση καθηκόντων γραμματέων των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας.

Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ορίζεται μία (1) ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων

Η ορισθείσα, σύμφωνα με ανωτέρω άρθρα, ημερήσια αποζημίωση, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα προκαταβάλλονται στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν.
β. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα της παρ. β.iv. του άρθρου 3 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας που υπηρετούν.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και προκαταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.
γ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν στην περίπτωση που για τη μετάβαση στο εκλογικό τμήμα απαιτείται χρήση ακτοπλοϊκού μέσου.
δ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε τμήματα ετεροδημοτών, εντός του νομού που υπηρετούν και απαιτείται μετάβαση για την παράδοση του εκλογικού σάκου σε εφετείο εκτός νομού.

Άρθρο 5
Οδοιπορικά έξοδα αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ.

Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τη μετάβαση από την έδρα του δικαιούχου στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο ή εφετείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους.

α. Αρμόδια όργανα

Τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:
i. Για τους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.

ii. Πα τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

iii. Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:
• Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του εφόρου και αντίστροφα και
• Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή, αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών μπορούν να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση.

iv. Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

β. Υπολογισμός οδοιπορικών εξόδων Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:

i. Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
ii. Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.
iii. Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.

Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολόκληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί, από τις αρχές του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, σε συνάρτηση προς τις τοπικές κατά περίπτωση συνθήκες και ιδιαιτερότητες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, όπου αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.
Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ. εντός Νομού

1. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους, η καταβολή της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αίτησης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.qsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.
Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση ο τακτικός Δικαστικός Αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής που θα εκτελέσει χρέη τακτικού θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στο ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ των Γραμματέων των Εφορευτικών Επιτροπών και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί.
Επισημαίνουμε ότι οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στους οποίους προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση, ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία για τους γραμματείς της εφορευτικής επιτροπής του τμήματος αρμοδιότητάς τους καθώς και για τον διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κτλ που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η αποστολή από το ΥΠ.ΕΣ. στην Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. των ηλεκτρονικών αρχείων που περιγράφονται κατωτέρω, η συμπλήρωση στοιχείων από τους δικαιούχους στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ., η συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων III από τους εφόρους και η έγκαιρη αποστολή τους αποκλειστικά μέσω FAX στη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ.

Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

i) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ.

Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΣ. αποστέλλει στην Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ., οριστικοποιημένο οπτικό μέσο (readonly, finalized CD ή DVD), το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω ηλεκτρονικά αρχεία:

α) Αρχείο λογιστικών φύλλων (τύπου Excel) με κατάσταση των εφόρων και αναπληρωτών εφόρων των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Η κατάσταση πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχει τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κωδικό και περιγραφή εκλογικής περιφέρειας (στις περιπτώσεις διορισμού), είδος διορισμού (τακτικός, αναπληρωτής, μη διορισμένος) και τηλέφωνα επικοινωνίας.

β) Αρχείο κειμένου που θα περιέχει το άθροισμα ελέγχου (checksum) του παραπάνω αρχείου (α), υπολογισμένο με τον sha256 αλγόριθμο.

γ) Παραγωγή εκτύπωση του παραπάνω αρχείου (α) σε μορφότυπο φορητού εγγράφου (αρχείο PDF), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά από το ΥΠ.ΕΣ.

δ) Αρχείο λογιστικών φύλλων (τύπου Excel) με κατάσταση των αντιπροσώπων και αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Η κατάσταση πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχει τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, είδος διορισμού (τακτικός, αναπληρωτής, μη διορισμένος) και τηλέφωνα επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις διορισμού (τακτικός, αναπληρωτής), απαραίτητα είναι επιπλέον ο κωδικός και περιγραφή της εκλογικής περιφέρειας, του εκλογικού τμήματος (για τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής), του Πρωτοδικείου, της περιφέρειας, του δήμου και της δημοτικής ενότητας.
Το αρχείο αυτό αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ μόνο μία φορά έπειτα από τη σχετική κλήρωση που διενεργείται αρμοδίως από τον Άρειο Πάγο.

ε) Αρχείο κειμένου που θα περιέχει το άθροισμα ελέγχου (checksum) του παραπάνω αρχείου (δ), υπολογισμένο με τον sha256 αλγόριθμο.

στ) Παραγωγή εκτύπωση του παραπάνω αρχείου (δ) σε μορφότυπο φορητού εγγράφου (αρχείο PDF), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά από το ΥΠ.ΕΣ.

ζ) Αρχείο λογιστικών φύλλων (τύπου Excel) με κατάσταση των εκλογικών τμημάτων. Η κατάσταση πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχει τα εξής στοιχεία: κωδικός εκλογικού τμήματος, κωδικός και περιγραφή εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανήκει, την περιφέρεια και τον δήμο στον οποίο ανήκει, καθώς και την πληροφορία ότι πρόκειται για ειδικό τμήμα φυλακών ή όχι.

η) Διαβιβαστικό κείμενο σε μορφότυπο φορητού εγγράφου (αρχείο PDF), ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΥΠ.ΕΣ., το οποίο να αναφέρει τα ονόματα όλων των παραπάνω αρχείων, καθώς και τα αθροίσματα ελέγχου των αρχείων (α) και (δ).

θ) Όλα τα ανωτέρω αρχεία προτού εγγραφούν σε οπτικό μέσο (CD ή DVD) θα κρυπτογραφηθούν με τεχνικές και διαδικασία που θα υποδείξει η Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. ii) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.qsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Στην αίτηση των τακτικών αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των Γραμματέων των Εφορευτικών Επιτροπών και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται, όπως ανωτέρω, από τον αναπληρωτή αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, στην περίπτωση που διοριστεί και εκτελέσει καθήκοντα τακτικού αντιπρόσωπου Δικαστικού Αρχής.

Επίσης, οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στους οποίους προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση, υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τα στοιχεία του γραμματέα εφορευτικής επιτροπής και του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.

iii) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το έντυπο της αίτησης του παραρτήματος Ι συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον έφορο σε δύο αντίτυπα και αφορά στις αντικαταστάσεις των τακτικών αντιπροσώπων της δικαστικής αργής από αναπληρωτές στην εκλογική περιφέρεια στην οποία έχει διοριστεί ο έφορος. Τα αντίτυπα σφραγίζονται και υπογράφονται από τον έφορο. Το ένα αποστέλλεται αποκλειστικά μέσω FAX στην Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. και το άλλο τηρείται σε αρχείο.
Σε περίπτωση που υπάρχει αντικατάσταση δικαστικού αντιπροσώπου που άσκησε καθήκοντα σε ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ τότε απαιτείται σύνταξη Ξεχωριστού Παραρτήματος II με συμπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ Β΄:
ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ» που επισυνάπτεται στη παρούσα.

iv) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το έντυπο της αίτησης του παραρτήματος II συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον έφορο. Η συμπλήρωση του εντύπου αφορά:

α) Στις περιπτώσεις που ο έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντα του, δικαιούται μέρος της αποζημίωσης.
Στη στήλη 7 του παραρτήματος ο έφορος συμπληρώνει τον αριθμό των ημερών αποζημίωσης, που κατά την κρίση του εφόρου δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι των προηγούμενων εδαφίων, και θα αντιστοιχούν στις ημέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι ημέρες αποζημίωσης ανά δικαιούχο, όπως θα συμπληρωθούν στο έντυπο II, δεν θα υπερβαίνουν τις ορισθείσες, κατά περίπτωση, ημέρες αποζημίωσης του άρθρου 3.
Στο έντυπο αυτό δεν συμπληρώνονται αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που συνέδραμαν τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθοί, καθώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, δεν δικαιούνται διαφορετικής αποζημίωσης από τους λοιπούς αναπληρωτές δικαστικούς αντιπροσώπους.

β) Στις περιπτώσεις που ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος δεν δήλωσε παρουσία στον έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας.
Σε αυτή την περίπτωση ο έφορος στην στήλη 7 του παραρτήματος συμπληρώνει τον αριθμό μηδέν (0).
Στις περιπτώσεις που καθήκοντα τακτικού εφόρου θα εκτελέσει με ορισμό ο αναπληρωτής έφορος, τότε τα παραρτήματα Ι και II συμπληρώνει ο έφορος που τελικά άσκησε καθήκοντα τακτικού.

γ) Σε περίπτωση που ο έφορος κρίνει ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι διορισμένοι σε ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ που εκτέλεσαν μερικών τα καθήκοντά τους δικαιούνται μέρος της αποζημίωσης τότε απαιτείται σύνταξη ξεχωριστού Παραρτήματος II με συμπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ Β΄: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ» που επισυνάπτεται στη παρούσα.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης εφόρου, ο αναπληρωτής έφορος που ορίστηκε και άσκησε καθήκοντα τακτικού, δύναται να συμπεριλάβει στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙ τον τακτικό έφορο που δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του.
Τα έντυπα των Παραρτημάτων Ι και II είναι συγκεντρωτικά και περιλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου εφόρου που εμπίπτουν στα προηγούμενα εδάφια.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου εφόρου που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, τα έντυπα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ συμπληρώνονται με την λέξη «ΟΥΔΕΝ» και αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ.

3.α. Τα Παραρτήματα Ι και II αποστέλλονται από τους εφόρους στη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. το αργότερο μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2019. Η διαβίβαση των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων εντύπων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με fax στον αριθμό 210 4802319. Η Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων του περιεχομένου των υποβληθεισών εντύπων και την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημά της.

3.β. Οι δικαιούχοι, ο καθένας ξεχωριστά, αφού συνδεθούν στην σχετική εφαρμογή στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ., χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή της αποζημίωσης. Στην αίτηση αυτή θα συμπληρωθεί ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης, ο ΑΜΚΑ, καθώς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Η πληρωμή της αποζημίωσης, γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε. Μέσα από την ίδια εφαρμογή ενημερώνονται για τα στάδια επεξεργασίας και πληρωμής της αποζημίωσης.
Προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή με fax των εντύπων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ από τους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καθώς και η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τους αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής.

4. Η αποζημίωση καταβάλλεται, μετά την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθέντων εντύπων, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια δημιουργεί:

i) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό αποζημίωσης. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

6. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στην Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ., στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

7.α. Οι σχετικές πιστώσεις, για την πληρωμή της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων κλπ., για τη διενέργεια των εκλογών είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον ειδικό φορέα 1007201 (Γ. Γραμματεία ΥΠ.ΕΣ.) και ΑΛΕ 2420916001.

7.β. Για την πληρωμή της αποζημίωσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

8.α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ.

8.β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 5 ii) του παρόντος άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.
iv) Αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 5 i) του παρόντος άρθρου με τους δικαιούχους στους οποίους καταβλήθηκε η αποζημίωση, από τις οικείες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα.
9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
10. Αρμόδια υπηρεσία για το μηχανογραφικό έλεγχο των δηλούμενων με την κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. Κατόπιν της υποβολής της αίτησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. γίνεται διασταύρωση και εκκαθάριση όλων των δηλώσεων. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή καθορίζεται το ακριβές ποσό της αποζημίωσης. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί παραπέμπεται προς έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 11, 12 και 14 του παρόντος άρθρου.
11.i.) Σε περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο δεν καταβληθεί μέρος ή το σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. και καταθέτει αίτηση ελέγχου του φακέλου με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής:
αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του διορισμού τους.
αβ) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόδειξης παράδοσης του σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
αγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
β) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής:
βα) Επικυρωμένο αντίγραφο διορισμού τους.
ββ) Βεβαίωση του οικείου εφόρου των δικαστικών αντιπροσώπων, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεση του εφόρου.
βγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου.
γ) Για τους εφόρους και τους αναπληρωτές αυτών:
γα) Επικυρωμένο αντίγραφο του διορισμού τους.
γβ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
δ) Για γραμματείς εφορευτικών επιτροπών:
δα) Η βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δβ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
ii) Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της παραγράφου 11.i) προκύψει υποχρέωση καταβολής αναδρομικών διαφορών ή επιπλέον ποσών από αυτά που καταβλήθηκαν αρχικά, η καταβολή πραγματοποιείται για το τρέχον οικονομικό έτος από τη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. σύμφωνα με την παράγραφο 14 του παρόντος και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα.
12.α. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπου απαιτείται και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται το ΥΠ.ΕΣ./Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης.
β. Το ΥΠ.ΕΣ. είναι επίσης αρμόδιο να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων.
γ. Το ΥΠ.ΕΣ. δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.
δ. Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το ΥΠ.ΕΣ. επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
13. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή της αποζημίωσης δύναται να αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
14. Το ΥΠ.ΕΣ. μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αίτηση πρέπει να γίνει αποδεκτή συμπληρώνεται το Παράρτημα ΙΙ το οποίο και αποστέλλεται προς τη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.τ.λ. εκτός νομού

α. Η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και των οδοιπορικών εξόδων που προκαταβάλλονται θα πραγματοποιηθεί από τα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε μετρητά με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:
i. Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού.
ii. Της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. α του άρθρου 5 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
iii. Την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου.

Σε περίπτωση λανθασμένου Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι, οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στους οποίους προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση, υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, του άρθρου 8 της παρούσας, τα στοιχεία του γραμματέα εφορευτικής επιτροπής και του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.

β. Για την πληρωμή των προαναφερόμενων δαπανών εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις με πρώτο υπόλογο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και δεύτερο υπόλογο υπάλληλο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. έως την 12 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή. Πέραν της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ., σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του παρόντος, και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.

δ. Για την έκδοση και απόδοση λογαριασμού του σχετικού ΧΕΠ υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Για την έκδοση του ΧΕΠ.
1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου.
2. Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ.
ii. Για την απόδοση του Λογαριασμού
1. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής σε δύο (2) αντίγραφα που συντάσσεται από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και περιλαμβάνει κατά στήλη i) στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας) ii) δικαιούμενο ποσό.
2. Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους.
3. Η πρωτότυπη απόφαση που προβλέπεται στην παρ. ατου άρθρου 7 με την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗ από την πληρώτρια Τράπεζα.
4. Ο Α΄ Υπόλογος (Τράπεζα Πειραιώς) οφείλει να καταθέσει το αργότερο μέχρι την 19 Ιουλίου 2019 στην Τράπεζα Ελλάδος και σε λογαριασμό που θα του υποδειχθεί τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο. Το αποδεικτικό κατάθεσης (extrait) αποτελεί δικαιολογητικό απόδοσης του Χ.Ε.Π.

Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων που διορίζονται τακτικοί (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης)

Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι, που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς, και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον έφορο τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται από τα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε μετρητά με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:
i. Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους από αναπληρωτές σε τακτικούς κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού.
ii. Της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ, α του άρθρου 5 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
iii. Την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου. Σε περίπτωση λανθασμένου Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. έως την 12 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ., σύμφωνα με την παράγραφο 14 άρθρου 6 του παρόντος, και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.

Άρθρο 9
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κτλ εκτός νομού (ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.α του Άρθρου 5)

Οι έφοροι, δικαστικοί αντιπρόσωποι και αναπληρωτές αυτών, που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς και λόγω λάθος υπολογισμού της αρχικώς εκδοθείσας απόφασης της παρ. α του άρθρου 5 δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται από τα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε μετρητά με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:
i. Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου του διορισμού τους.
ii. Της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ, α του άρθρου 5 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
iii. Την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου. Σε περίπτωση λανθασμένου Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. έως: την 12 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ., σύμφωνα με την παράγραφο 14 άρθρου 6 του παρόντος, και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.

Άρθρο 10
Βοηθός τακτικού Αντιπροσώπου

Σε περίπτωση, που κατόπιν παραγγελίας του οικείου εφόρου, αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος κληθεί να συνδράμει τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθός, η αποζημίωση του τελευταίου δεν διαφοροποιείται από την ορισθείσα, κατά περίπτωση, στα άρθρα 2 και 3 αποζημίωση του αναπληρωτή δικαστικού αντιπροσώπου.

Άρθρο 11
Μη εκτέλεση καθηκόντων

α. Μη εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. που έχουν προεισπράξει την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα.
Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται, με την παρούσα, πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα κάνουν στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

i. Μη μετάβαση
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή του τόπου διαμονής τους και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης) το διπλότυπο κατάθεσης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε την δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.

ii. Μετάβαση και μη εκτέλεση καθηκόντων
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν αλλά δεν εκτελέσουν καθήκοντα υποχρεούνται να προσκομίσουν:
1. Τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λ.π. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους και
2. Διπλότυπο κατάθεσης του υπολοίπου ποσού στην οικεία Δ.Ο.Υ. Αχρεωστήτως Καταβληθέντα μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για (α) αποζημίωση δύο ημερών και (β) του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.

iii. Μετάβαση και μη εκτέλεση καθηκόντων λόγω ασθένειας
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υποχρεούνται να προσκομίσουν:
1. Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.
2. Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και
3. Διπλότυπο κατάθεσης, στην οικεία Δ.Ο.Υ. Αχρεωστήτως Καταβληθέντα του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση
α. της αποζημίωσης τόσων ημερών όσες οι ημέρες που εκτέλεσε καθήκοντα (ήτοι από την ημερομηνία μετάβασης έως την ημερομηνία ασθενείας) και
β. του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν κατατεθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
β. Μερική εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. εντός νομού.
Στους εφόρους, δικαστικούς αντιπρόσωπους κ.τ.λ. που έχουν διορισθεί εντός του νομού που υπηρετούν και εκτελέσουν μόνο μερικώς τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, ο οικείος έφορος, σύμφωνα με την κρίση του, συμπληρώνει την αίτηση του Παραρτήματος II με τις ημέρες αποζημίωσης, που τους αναλογούν, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3α του άρθρου 6 της παρούσης.

Άρθρο 12
Αναφορά εφόρων

Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), την επομένη των εκλογών εγγράφως:
α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της κατοικίας τους.
β) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 13
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων

α. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλήθηκε για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση ή και για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη διαδρομή που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατάσσεται η βεβαίωση του επί πλέον χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως δημόσιου εσόδου, σε βάρος αυτού που έλαβε το επιπλέον ποσό.
β. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
γ. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Υποδείγματα εντύπων