Έκτακτο επίδομα στους πληγέντες από την πυρκαγιά φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έκτακτο επίδομα στους πληγέντες από την πυρκαγιά φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος για τη στήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου ΚρήτηςΑριθμ. 167688/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4482/09.10.2018
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος για τη στήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην περιοχή της Κνωσού στο Ηράκλειο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Δικαιούχοι

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου 2018 στις  εγκαταστάσεις της φοιτητικής κατοικίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο, στους οποίους χορηγείται εφάπαξ έκτακτο επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος – Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του ως άνω επιδόματος υποβάλλονται από τους πληγέντες φοιτητές στο Τμήμα Εκπαίδευσης και ’Ερευνας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης  στο Ηράκλειο.

Προϋπόθεση της καταβολής είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το ως άνω Τμήμα για το γεγονός ότι ο αιτών φοιτητής περιλαμβάνεται στους πληγέντες από την πυρκαγιά.

Άρθρο 3
Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση

Τα ως άνω καθοριζόμενα δικαιολογητικά, προωθούνται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων. Η δαπάνη για την πληρωμή του εφάπαξ επιδόματος των φοιτητών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρίζεται από την ως άνω Υποδιεύθυνση και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Για την ενταλματοποίηση της δαπάνης το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επιχορηγείται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό του για το σκοπό αυτό σε διακριτό κωδικό αριθμό.

Το επίδομα αυτό είναι αφορολόγητο, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της καταβολής του επιδόματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αριθμ. 167689/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4482/09.10.2018
Προσωρινή στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναθέτουμε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τη μέριμνα για την προσωρινή στέγαση των φοιτητών που φιλοξενούνταν στις φοιτητικές κατοικίες Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου 2018, έως την αποκατάσταση των ζημιών και την επανέναρξη της λειτουργίας των κατοικιών αυτών.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.