Εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ευαγγελιστρίας 2
105 63 – Αθήνα
Σ.Θεοδωρακοπούλου
213 1361303
213 1361155/1150
[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
να σταλεί με mail

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013
Αριθμ.Πρωτ.:46358

 

ΠΡΟΣ : Τις Περιφέρειες της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2013 έως 31-12-2013, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο έως και την Παρασκευή 6-12-2013, στοιχεία του εκτιμώμενου κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο από 1-9-2013 έως και 31-12-2013, καθώς και στοιχεία για τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο συνημμένο πίνακα, ως εξής:

1.Στοιχεία μεταφερόμενων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Θα αναγράψετε στον συνημμένο πίνακα, τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών που δικαιούνται μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, οι οποίοι προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ1449/Β), δηλαδή με μαθητικά δελτία, με ίδια μέσα των περιφερειών & των δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και τους δικαιούχους επιδομάτων, ανά περιφερειακή ενότητα. Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση, κατά την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία μας.

2.Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 1-9-2013 έως 31-12-2013:

Θα αναγράψετε στο συνημμένο πίνακα, το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2013 έως και 31-12-2013. Τα ποσά θα περιλαμβάνουν δηλαδή χωριστά το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων, της χρήσης των ιδίων μέσων των δήμων & των περιφερειών, το κόστος μεταφοράς με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, καθώς και των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της μεταφοράς με τους προηγούμενους τρόπους.

Παρακαλούμε, τα ανωτέρω στοιχεία να συμπληρωθούν και ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και το συνημμένο πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ