Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ). Ποιες είναι οι αλλαγές

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ). Ποιες είναι οι αλλαγές

Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» μετονομάζεται σε «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»

Σχετικά:

Νόμος 4659/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 21/03.02.2020
Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 29
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

1. Στο άρθρο 235 του νόμου 4389/2016, όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 6, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους.»

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», νοείται εφεξής το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».