Εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων

Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων. Κατάταξη των παραβάσεων σε Κατηγορίες Σημαντικότητας

Αριθμ. απόφ. 251/3/23.3.2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1371/24.04.2017
Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β ́ 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων», σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/2.2.2017 (Β ́ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π

Κατάταξη των παραβάσεων θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες

Αριθμ. απόφ. 163/4Γ/9−7−2015 – ΦΕΚ B 1824 – 24.08.2015
Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων