Έναρξη λειτουργίας δεύτερου Παραρτήματος του ΚΕΠ 849 Δήμου Δοξάτου Δράμας

Έναρξη λειτουργίας δεύτερου Παραρτήματος του ΚΕΠ 849 του Δήμου Δοξάτου του νομού Δράμας. (Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/12/23109 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2992/31.08.2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του δεύτερου Παραρτήματος του ΚΕΠ 849, που θα λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας με ηλεκτρονικό αριθμό 849ΠΒ, και θα λειτουργεί με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α’/1-5-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 849ΠΒ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Δοξάτου και όχι από υπαλλήλους του Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 849ΠΒ που θα εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Δοξάτου.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 849ΠΒ που θα εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου, στο Δήμο Δοξάτου θα λειτουργούν συνολικά τέσσερα (4) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017
Η Υπουργός