Έναρξη λειτουργίας Παραρτημάτων ΚΕΠ στο Δήμο Μακρακώμης Φθιώτιδας

ΚΕΠΑριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/8159 – ΦΕΚ B 1037 – 25.04.2014

Έναρξη λειτουργίας Παραρτημάτων ΚΕΠ στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1−5−2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α 23−5−2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
δ) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α/22−4−2005), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.
ε) Του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 46 Α΄ του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. πρωτ. Φ1/οικ. 17187/12−9−2002 (ΦΕΚ 1190Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης « Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε OTA», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 610.
5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ1/617/14−1−2004 (ΦΕΚ 23Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Παραβόλας Ν. Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.» με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 822.
6. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ1/1138/30−1−2004 (ΦΕΚ 186Α΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 1020.
7. Την αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/18/27380π.έ/25−4−2012 (ΦΕΚ 1663Α΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας» με την οποία τα ΚΕΠ 822 και 610 συγχωνεύθηκαν στο ΚΕΠ 1020 Δήμου Μακρακώμης.
8. Την αριθμ. 96/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης περί ίδρυσης δύο (2) Παραρτημάτων ΚΕΠ στο Δήμο Μακρακώμης που θα εδρεύουν στις Δημοτικές Ενότητες Μακρακώμης και Αγίου Γεωργίου, καθώς και το αριθμ. πρωτ. 5683/1900/28−3−2014 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης.
9. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/34/ΔΥ/2014 ενημερωτικό σημείωμά μας, σχετικά με την ίδρυση Παραρτημάτων ΚΕΠ στο Δήμο Μακρακώμης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος ΚΕΠ Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας, με ηλεκτρονικό αριθμό 1020ΠΑ, το οποίο θα εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1−5−2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 25η Απριλίου 2014.

2. Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος ΚΕΠ Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας, με ηλεκτρονικό αριθμό 1020ΠΒ, το οποίο θα εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄1−5−2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 25η Απριλίου 2014.

Η στελέχωση των ΚΕΠ 1020ΠΑ και 1020ΠΒ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του δήμου και όχι από υπαλλήλους του ΚΕΠ 1020 Δήμου Μακρακώμης.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας των ΚΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Μακρακώμης.

Από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠ 1020ΠΑ και 1020ΠΒ, θα λειτουργούν στο Δήμο Μακρακώμης συνολικά τρία (3) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ