Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 947 Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/14 /30873 – ΦΕΚ B 2564 – 27.11.2015

Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 947 Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονικό αριθμό 947Π το οποίο θα εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών του  Δήμου Δέλτα και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α ́/1−5−2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»,  την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 947Π θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες  του δήμου και όχι από υπαλλήλους του ΚΕΠ Δήμου Δέλτα.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 947Π θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Δέλτα.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 947Π, θα λειτουργούν στο Δήμο Δέλτα συνολικά δύο (2) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ