Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου Αττικής

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/3/οικ.11886 – ΦΕΚ B 1428 – 20.05.2016

Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής, με ηλεκτρονικό αριθμό 876Π το οποίο θα εδρεύει στην περιοχή του Εργοταξίου και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1−5−2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 13η Ιουνίου 2016.

Η στελέχωση του ΚΕΠ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου και όχι από υπαλλήλους του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Ασπροπύργου.

Από την έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου, θα λειτουργούν στο Δήμο συνολικά δύο (2) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ