Χορήγηση από το ΣΕΠΕ αντιγράφων πινάκων προσωπικού

Χορήγηση από την υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αντιγράφων πινάκων προσωπικού που έχουν κατατεθεί από εργοδότη

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 51/2017

Θέμα
Αν δύναται η υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), η οποία έχει στην κατοχή της, ως εκ της αρμοδιότητας της, πίνακες προσωπικού που έχουν κατατεθεί από εργοδότη, να χορηγήσει αντίγραφα αυτών στην Ι.Π, η οποία τα ζήτησε επικαλούμενη έννομο συμφέρον της, μετά από ασκηθείσα, από τον ανωτέρω εργοδότη, μήνυση εναντίον της και, σε καταφατική περίπτωση, ποιων εργαζομένων οι πίνακες πρέπει να χορηγηθούν.

Απάντηση
Με βάση τα προεκτεθέντα, στο τεθέν ερώτημα το Στ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδότησε α) ομόφωνα, ότι πρέπει να χορηγηθούν στην Ι.Π. οι πίνακες προσωπικού που αφορούν τον Σ.Ζ., δεδομένου ότι αυτοί έχουν καταστεί δημόσια έγγραφα, η δε αιτούσα διαθέτει για τη λήψη τους, όχι μόνο το αναγκαίο εύλογο ενδιαφέρον, αλλά ειδικό έννομο συμφέρον β) κατά πλειοψηφία, ότι πρέπει να χορηγηθούν αντίγραφα των πινάκων προσωπικού και ωρών εργασίας που αφορούν τους Ν.Γ. και Γ.Π., εργαζόμενους στον ίδιο ανωτέρω εργοδότη, δεδομένου ότι η αιτούσα διαθέτει για τη λήψη των συγκεκριμένων ιδιωτικών εγγράφων το απαιτούμενο ειδικό έννομο συμφέρον.

Τόσο οι πίνακες που αφορούν τον Σ.Ζ., όσο και εκείνοι που αφορούν τους Ν.Γ. και Γ.Π. θα χορηγηθούν στην αιτούσα αφού προηγουμένως ενημερωθούν τα υποκείμενα των δεδομένων και διαγραφούν τα στοιχεία που αφορούν τις καταβαλλόμενες αποδοχές τους

Το κείμενο της γνωμοδότησης ΝΣΚ 51/2017

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]