Ένδειξη «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών» για το βόειο – μοσχαρίσιο κρέας

Αριθμ. 393/33759 – ΦΕΚ B 498 – 01.04.2015
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών» για το βόειο – μοσχαρίσιο κρέας.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με την χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών» για το βόειο – μοσχαρίσιο κρέας