Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

Σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

Αριθ. οικ. 37152/2620 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1849/26.05.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-09-2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων όπως θεσπίστηκαν με την οδηγία 1999/37/ΕΚ, για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/46/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014.

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-9-2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (τεύχος EE L 138/1-6-1999, σελ. 57-65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/46/ΕΕ (ΕΕ L 127 της 29-4-2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.Άρθρο 2
(Άρθρο 1 αριθ. 1 της Οδηγίας 2014/46/ΕΕ)
Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων που εκδίδονται στην Ελλάδα.»

Άρθρο 3
(Άρθρο 1 αριθ. 2 της Οδηγίας 2014/46/ΕΕ)
Στο τέλος του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/ 2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’, οι οποίες έχουν ως εξής:

«ε) αναστολή: περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση οχήματος στην οδική κυκλοφορία της Χώρας, μετά την παρέλευση του οποίου -και εφόσον έχουν πάψει να ισχύουν οι λόγοι της αναστολής- μπορεί να επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου, χωρίς τούτο να συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης.

στ) ακύρωση της ταξινόμησης: η ακύρωση της εξουσιοδότησης που παρέχει το ελληνικό κράτος για την κυκλοφορία οχήματος στο οδικό δίκτυο, η οποία υλοποιείται με την οριστική διαγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.»

Άρθρο 4
(Άρθρο 1 αριθ. 3 της Οδηγίας 2014/46/ΕΕ)
Στο τέλος του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/ 2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στην Ελλάδα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν:

α) τα στοιχεία του παραρτήματος IΙ της παρούσας, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

β) δεδομένα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως αυτό προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 29949/1841/2009 (Β’ 2112) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5-9-2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)», εάν είναι δυνατό.

γ) τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών περιοδικών τεχνικών ελέγχων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου [Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)].

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της παρούσας, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως ισχύει.

5. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

• διαθέτουν τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και στα κέντρα τεχνικού ελέγχου (Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ) για τους σκοπούς του περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

• μπορούν να περιορίζουν τη χρήση και τη διάδοση τέτοιων δεδομένων από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάχρησή τους.»

Άρθρο 5
(Άρθρο 1 αριθ. 4 της Οδηγίας 2014/46/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται άρθρο 3Α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 3Α

1. Όταν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνονται από τα ΚΤΕΟ ότι μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο συγκεκριμένου οχήματος η κυκλοφορία του ανεστάλη και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας (έντυπο άδειας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας), σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 9 της οδηγίας), η αναστολή της κυκλοφορίας καταγράφεται ηλεκτρονικά και διενεργείται νέος τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ.

Η αναστολή της κυκλοφορίας και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, ο φορέας που έχει παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας τα επαναχορηγεί χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησης.

Mε απόφασή του, που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α’ 57) και του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α’ 49), ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να υιοθετήσει μέτρα για τη διευκόλυνση του νέου ελέγχου του οχήματος του οποίου ανεστάλη η κυκλοφορία. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν άδεια μετακίνησης στο δημόσιο οδικό δίκτυο μεταξύ ενός συνεργείου επισκευής και ενός κέντρου ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση οχήματος του οποίου η κυκλοφορία ανεστάλη και τα στοιχεία κυκλοφορίας του αφαιρέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ενδιαφερόμενος, στην αίτηση μεταβίβασης του οχήματος που υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, δηλώνει το φορέα που έχει αφαιρέσει και παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου αυτά να αναζητηθούν από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η μεταβίβαση υλοποιείται σύμφωνα με τις οικείες ανά κατηγορία οχήματος διατάξεις περί μεταβίβασης.

3. Επιτρέπεται η ακύρωση της ταξινόμησης οχήματος που κρίθηκε από τον ιδιοκτήτη του ότι έφθασε στο τέλος του κύκλου ζωής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 116/2004 (Α’ 81) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53//ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους“ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000», κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη του οχήματος που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

Σε περίπτωση οχήματος του οποίου η κυκλοφορία ανεστάλη και τα στοιχεία κυκλοφορίας του αφαιρέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, με Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, το φορέα που έχει αφαιρέσει και παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου αυτά να αναζητηθούν από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 για τα οχήματα στα οποία αυτή εφαρμόζεται και διαβίβασης του αντίγραφου του πιστοποιητικού καταστροφής καθώς και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η τελευταία προχωρά στην ακύρωση της ταξινόμησης του εν λόγω οχήματος, ήτοι στην οριστική διαγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

Άρθρο 6
(Άρθρο 1 αριθ. 5 της Οδηγίας 2014/46/ΕΕ)
Στο τέλος του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/ 2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

«5. Με την επιφύλαξη της κοινής υπουργικής απόφασης ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 5 παράγραφος 4 και άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας) αναγνωρίζεται, καταρχήν, στη Χώρα μας η ισχύς των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου, σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας οχήματος το οποίο διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό περιοδικού τεχνικού ελέγχου.»

Άρθρο 7
(Άρθρο 1 αριθ. 7 της Οδηγίας 2014/46/ΕΕ)
Μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών παρέχεται αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή της οδηγίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα λοιπά κράτη μέλη σε διμερή ή πολυμερή βάση, ιδίως προκειμένου να εξακριβωθεί, πριν από την ταξινόμηση ενός οχήματος, το νομικό καθεστώς του οχήματος, εάν χρειαστεί, στο κράτος μέλος όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη ταξινόμηση. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικού δικτύου, που περιλαμβάνει δεδομένα από εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών.

Άρθρο 8
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις 3 και 4 της παραγράφου Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«3. Κάθε έντυπο άδειας κυκλοφορίας φέρει μοναδικό αριθμό αποτελούμενο από ένα σύνολο χαρακτήρων (γράμματα και ψηφία) που απονέμεται από την αρμόδια για την προμήθεια των εντύπων υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και λειτουργεί ως αριθμός ταυτοποίησης (αναγνώρισης) αυτού.

4. Η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από δύο όψεις: την ΟΨΗ Α και την ΟΨΗ Β των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ και IV της παρούσας απόφασης. Κάθε όψη αποτελείται από τρεις σελίδες την 1η, τη 2η και την 3η. Στην 1η σελίδα της ΟΨΗΣ Α αναγράφεται το όνομα και το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους έκδοσης του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, η ονομασία της εκδούσας Υπηρεσίας, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος [του οποίου προηγείται ο εναρμονισμένος κοινοτικός κωδικός (Α)], και ο αριθμός του εντύπου.»

2. Στο πεδίο των παρατηρήσεων της όψης Β του εντύπου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα εισαγωγής του, όπως αυτά εμφαίνονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης του τελωνείου.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 20 Μαΐου 2018, εκτός από το άρθρο 8 που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχει η υπ’ αριθμ. Α-33824/ 2683/30-09-2004 (Β’ 1514) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017

– – – –Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-09-2004 (Β΄ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (EE L 138 της 1.6.1999, σ. 57-65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων».(Αριθμ. Α 7788/633 – ΦΕΚ Β 990 – 22.04.2014)

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τα εδάφια α’, ε’ και στ’ της περίπτωσης 6 της παραγράφου Β του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-09-2004 (Β΄ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:
«6. Να αντέχει στην κακομεταχείριση, στις συνεχείς πτυχώσεις, σχίσιμο κλπ. Για το σκοπό αυτό, το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας πρέπει:
α. Να έχει βάρος, μετρούμενο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 536 και 3039 από 195-220 gr/m2.
ε. Η αντοχή του σε συνεχείς πτυχώσεις κατά ISO 5626 (MIT Tester, Τάση 0,5 kg) να μην είναι μικρότερη των 25.000 προς την κατεύθυνση της μηχανής και των 15.000 προς την εγκάρσια κατεύθυνση.
στ. Η επιμήκυνση σε θραύση, μετρούμενη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1924-2, να είναι κατ’ ελάχιστο 10% προς την κατεύθυνση της μηχανής (MD) και κατ’ ελάχιστο 17% προς την εγκάρσια κατεύθυνση.»

2. Τροποποιούμε την περίπτωση 7 της παραγράφου Β του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/
30-09-2004 (Β΄ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:
«7. Οι ίνες κατά ISO 9184-1,2,3 να αποτελούνται από κυτταρίνη RYON συνθετικές ίνες τύπου «PES» ή «PA».»

3. Τροποποιούμε το Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-09-2004 (Β΄ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α/Α

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

A

Αριθμός κυκλοφορίας

2

B

Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

C

Ονομαστικά στοιχεία:

C.1

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

3

C.1.1

Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης

4

C.1.2

Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

5

C.1.3

Διεύθυνση στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης

του εγγράφου

6

C.4

Μνεία του γεγονότος ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Ι) Είναι κύριος του οχήματος

ΙΙ) Δεν είναι κύριος του οχήματος

ΙΙΙ) Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος

D

Όχημα

7

D.1

Μάρκα

8

D.2

− Τύπος

− Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν)

− Έκδοση (εφόσον υπάρχει)

9

D.3

Εμπορική (−ες) ονομασία (−ες)

10

E

Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

F

Μάζα:

11

F.1

Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών)

12

F.2

Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που

έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας

13

F.3

Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που

έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας

14

G

Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περί−

πτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1

15

H

Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται)

16

I

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια

17

J

Κατηγορία του οχήματος

18

Κ

Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται)

19

L

Αριθμός αξόνων

20

M

Μεταξόνιο (σε mm)

O

Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:

21

O.1

Με συστήματα πέδησης (Kg)

22

O.2

Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg)

P

Κινητήρας:

23

P.1

Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3)

24

P.2

Μέγιστη καθαρή ισχύς (KW) (όπου προβλέπεται)

25

P.3

Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα

26

P.4

Στροφές κινητήρα της P.2 (min −1)

27

P.5

Αριθμός αναγνώρισης του κινητήρα

28

Q

Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)

29

R

Χρώμα του οχήματος

S

Αριθμός θέσεων:

30

S.1

Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου

31

S.2

Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται)

32

T

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L)

U

Στάθμη θορύβου:

33

U.1

Εν στάσει [σε >dB(A)]

34

U.2

Στροφές κινητήρα (min−1)

35

U.3

Εν κινήσει (όταν περνά) [dB(A)]

V

Καυσαέρια:

36

V.6

Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για Diesel (m−1)

37

V.7

CO2 (g/km)

38

V.9

Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμο−

στέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

39

W

Χωρητικότητα δεξαμενής (−ών) καυσίμου (lt) (εκτός Μ1 και L)

Α/Α

ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

40

1

Όνομα πατρός

41

2

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

42

3

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

43

4

Ημερομηνίας πρώτης άδειας στην Ελλάδα

44

5

Κωδικός εργοστασίου

45

6

Κωδικός τύπου

46

7

Είδος οχήματος

47

8

Χρήση

48

9

Κωδικός καυσίμου

49

10

Φορολογήσιμη Ισχύς

50

11

Κωδικός χρώματος

51

12

Οδηγία πέδησης

52

13

Σχήμα αμάξης

53

14

Οπίσθιος πρόβολος (σε mm) (εκτός L και M1 ΙΧ)

54

15

Τύπος αμάξης

55

16

Τροχοί (Αριθμός)

56

17

Ελαστικά (εκτός L και M1 ΙΧ)

57

18

ΦΠR/ΦΠρ (kg)

58

19

Ωφέλιμη μάζα (kg) (εκτός L και M1 ΙΧ)

59

20

Ωφέλιμη μάζα συρμού (kg)

60

21

Μάζα συρμού εν κυκλοφορία (kg)

61

22

Προηγούμενος αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα

62

23

Έδρα

63

24

Ειδικός αριθμός δικαιώματος

64

25

Διαστάσεις αμάξης (mm)

65

26

Αριθμός Βιβλιαρίου Μεταβολών

66

27

Ολικές διαστάσεις συρμού (mm)

67

28

Είδος αμάξης

 

Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχει η υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-09-2004 κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Αριθμ. Α 7788/633 – ΦΕΚ Β 990 – 22.04.2014