Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Δικαιολογητικά
α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το ΚΕΠ)

β. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (Με ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια)

γ. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

δ. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου γονέων

ε. Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος

στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου