Ενιαίος χρωματισμός των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ενιαίος χρωματισμός των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ορίζεται ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του νόμου 4070/2012Αριθμ. οικ. Α 28341/1395 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1703/16.05.2018
Καθορισμός χρωματισμού των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ) οχημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α ́ 82). Τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

2. Κατά τον διενεργούμενο, εντός του ως άνω μεταβατικού χρονικού διαστήματος, τεχνικό έλεγχο των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ οχημάτων που δεν έχουν προχωρήσει στην απαιτούμενη μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ αναγράφεται η παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού μέχρι ……».

Εάν, μετά την παρέλευση του εξάμηνου, διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 «Χρωματισμός: Δεν συμφωνεί με την νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας» του Πίνακα ελέγχου Σημείων και Ελλείψεων της υπ’ αριθμ. 44800/123/85/24.12.1985 (Β ́ 781) υπουργική απόφαση, ως ισχύει.

3. Για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού αυτού, δεν εισπράττεται το τέλος άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 (Α ́ 285), όπως ισχύει, καθώς αυτή πραγματοποιείται σε συμμόρφωση προς την παρούσα κανονιστική πράξη, χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.