Ένταξη στα ΚΕΠ των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ του ΟΓΑ

Ένταξη στα ΚΕΠ των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ του ΟΓΑ

Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων και κατάργηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2-3-2006 (ΦΕΚ 280/Β/2006) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2-11-2005 (ΦΕΚ 1602/Β/2005). (Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512 – ΦΕΚ Β 1172 – 07.05.2014)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Εντάσσεται στα ΚΕΠ η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής δικαιούχων στα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ – ΛΑΕ και η διαδικασία διανομής των αντίστοιχων Δελτίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.

2. Επί του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης εντάσσονται οι ακόλουθες παροχές:

α. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

β. Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού.

γ. Πρόγραμμα Εκδρομών (Τριήμερων, Διήμερων, Μονοήμερων).

δ. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.

ε. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων εισιτηρίων θεάτρων.

3. Η υποβολή των αιτήσεων και η διανομή των αντίστοιχων Δελτίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ», το οποίο υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία των ΚΕΠ, με τη μηχανογραφική εφαρμογή του ΟΓΑ.

4. Ο ΟΓΑ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔΙΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του ΟΓΑ θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.

5. Οι ανωτέρω διαδικασίες, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης αίτησης και διανομής Δελτίων να ενεργοποιούνται κατόπιν αποστολής από την Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ της αντίστοιχης Υπουργικής απόφασης για τα προγράμματα του έτους , συνοδευόμενης με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ. Η αποστολή των ανωτέρω εγγράφων πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και διανομής των Δελτίων αντίστοιχα.

6. Η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2-3-2006 (ΦΕΚ 280/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/3/10757/17-4-2008 (ΦΕΚ 675 τ.Β΄) και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/15/οικ.12625/24-6-2011 (ΦΕΚ 1507/Β/2011) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργείται.

7. Η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2-11-2005 (ΦΕΚ 1602/Β/2005) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2014Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/30/14069 – ΦΕΚ Β 1850 – 07.07.2014

Τροποποίηση της Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512/29-4-2014 (ΦΕΚ 1172/Β/2014) με θέμα Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων και κατάργηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2-3-2006 (ΦΕΚ 280/Β/2006) και αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2-11-2005 (ΦΕΚ 1602/Β΄/2005).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το διατακτικό της κοινής υπουργικής απόφασης Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512/29-4-2014 (ΦΕΚ 1172/Β2014) ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:
«1Εντάσσεται στα ΚΕΠ η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής δικαιούχων στα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ – ΛΑΕ, η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων της κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα και η διαδικασία διανομής των αντίστοιχων Δελτίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει

2. Στην παράγραφο 2 του διατακτικού προστίθενται εδάφιο:
Επί ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης συμμετοχής ανά παροχή, εντάσσονται οι κατωτέρω παροχές, οι οποίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

α Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες

β. Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς

γ. Πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών

3. Στην παράγραφο 3 του διατακτικού προστίθενται εδάφιο:
«Η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων της κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τους δικαιούχους, στη σχετική εφαρμογή του ΟΓΑ για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014