Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ B 2579 – 30.11.2015
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

—————
ΦΕΚ B 2113 – 30.09.2015
Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του Ν. 4281/2014, καθώς και του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων κατά το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Συντάγματος,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31.12.2003), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 222 και 223 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) αντίστοιχα, και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014),
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2746/4−9−2015 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και την υπ’ αριθ πρωτ. 2840/24−9−2015 ορθή επανάληψη του περιεχομένου της, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α ́ έως και κδ ́, κζ ́, λα ́ έως και μγ ́, με ́, μστ ́ και μζ ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, καθώς και το περιεχόμενο του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, ως εξής: