ΕΟΠΥΥ. Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη Κυκλοφορίας (ΜΥΚ)

eopyyΕΟΠΥΥ

ΑΔΑ: ΒΛ12ΟΞ7Μ-Κ9Ρ
Αθήνα, 29.11.2013
Αρ. Πρωτ.:οικ. 38127

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη Κυκλοφορίας (ΜΥΚ)» .

Κατόπιν της υπ’αρ. 633 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 1 33 /0 5 – 0 9 – 2013) εγκρίθηκε να γίνει τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ ούτως ώστε να προβλεφθεί η χορήγηση του υγειονομικού υλικού που απαιτείται για την αλλαγή τραύματος σε ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη Κυκλοφορίας (ΜΥΚ).

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την τροποποίηση του ΕΚΠΥ δύναται οι ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη Κυκλοφορίας να αποζημιώνονται για την αγορά των κάτωθι υλικών:

Αντιμικροβιακό διάλυμα εξωτερικής χρήσης, αποστειρωμένες γάζες , αποστειρωμένα γάντια, χάρτινη αυτοκόλλητη ταινία ,

μέχρι του χρηματικού ποσού των 300 € το μήνα .

Για την απόδοση της σχετικής δαπάνης απαιτείται κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.221/13 – 01 – 2012 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ η προσκόμιση των πρωτοτύπων παραστατικών αγοράς των υλικών (επί των οποίων θα πρέπει να έχουν επικολληθεί οι αυτοκόλλητες ετικέτες που φέρουν τους γραμμωτούς κώδικες των συσκευασιών των υλικών) και η αναγραφή τω ν υλικών σε ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, κατόπιν έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του Οργανισμού, όπου θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης των υλικών και θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησή ς τους καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα.

Το παρόν έγγραφο ισχύει αναδρομικά από 05-09-2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ