ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπάνης μετακίνησης για ακτινοθεραπείες

eopyyΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞ7Μ-ΙΡ7
ΜΑΡΟΥΣΙ 9/1 /2014
Αρ. Πρωτ.: οικ.723

ΘΕΜΑ : «Απόδοση δαπάνης μετακίνησης για ακτινοθεραπείες ασθενών – ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ

1) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/τ.Β/18-11-2012) ορίζεται ότι ασθενείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που εισήχθησαν ή αντιμετωπίστηκαν με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξετάστηκαν σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους, αποζημιώνονται με την αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με τα συγκοινωνιακά μέσα μαζικής μεταφοράς στις οικονομικότερες θέσεις (λεωφορείο, τρένο, πλοίο), στις περιπτώσεις που η πάθησή τους δεν αντιμετωπίζεται στο κρατικό ή πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή τη συμβεβλημένη υγειονομική δομή του τόπου κατοικίας τους. Ο Οργανισμός αποζημιώνει και τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου των υγειονομικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας του.

Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει με το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων μαζικής μεταφοράς ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινήθηκαν.

Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτείται:

α) αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή κλινικής Κρατικού, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου του τόπου κατοικίας ή του θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή της διενέργειας ιατρικής εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του, εγκεκριμένη από το Δ/ντή της υγειονομικής μονάδας του ΕΟΠΥΥ,

β) απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων και

γ) αντίγραφο εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας ή αποδεικτικό στοιχείο της εκάστοτε υγειονομικής δομής (κρατικής ή ιδιωτικής) στην οποία αντιμετωπίστηκε ο ασθενής .

2) Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με την αρ. 831 Α /145/7-12-2013 απόφασή του ενέκρινε την απόδοση δαπάνης μετακίνησης ασθενών – ασφαλισμένων για ακτινοθεραπεία διότι σύμφωνα με την αρ.1610/5 – 11 – 2013 απόφαση του ΑΥΣ εντάσσεται στην βραχεία νοσηλεία.

Επίσης αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Κατόπιν τούτου , από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ δηλαδή από 7 – 12 – 2013 και μετά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να αποδίδουν με τη ν προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών τις δαπάνες μετακίνησης ασθενών – ασφαλισμένων για ακτινοθεραπεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π. Υ.Υ.

ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ