ΕΟΠΥΥ. Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης

Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη)

Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2255/03.07.2017
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2017, δεν μπορεί να υπερβεί τα 550 εκ. € από τα οποία 492,1 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 57,9 εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο μέρη στα δύο εξάμηνα του έτους 2017.

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου εάν η συνολική δαπάνη των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προκαθορισμένο ποσό που αναφέρεται στη παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης και στην παρ. στ1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α ́ 41) όπως ισχύει, το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), όπως αυτός περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. οικΓ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β ́ 1803) απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως ισχύει. Η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη προκύπτει από τις νοσοκομειακές τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την αφαίρεση κάθε έκπτωσης και επιστροφής (rebates). To ποσό που θα προκύψει από το claw back, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, τρέχοντος έτους. Το ποσό αυτό, καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.
3. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση. Το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου θα ενημερώνει την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το σύνολο της δαπάνης.
4. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας μέσω των λογιστηρίων των Νοσοκομείων υπολογίζει και επιβάλλει το ποσό επιστροφής, στις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ).
Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

5. Όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί έχουν με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους.

6. Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρείας ή του ΚΑΚ.

7. Για την υλοποίηση της παρούσας οι εμπλεκόμενοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έως τις 10 Αυγούστου, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναφοράς έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου έτους).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός