Αλλαγή παρόχου τηλεπικοινωνιών και μεταφορά αριθμού

Αλλαγή παρόχου τηλεπικοινωνιών και μεταφορά αριθμού. Πως και σε πόσο χρόνο πρέπει να γίνονται

Πως και σε πόσο χρόνο πρέπει να γίνονται η αλλαγή παρόχου τηλεπικοινωνιών και η μεταφορά του αριθμού

 

Νόμος 4727/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 184/23.09.2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 214
Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού
(άρθρο 106 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Στην περίπτωση αλλαγής μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι εκάστοτε πάροχοι παρέχουν στον τελικό χρήστη επαρκείς πληροφορίες πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής και διασφαλίζουν τη συνέχεια της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, εκτός αν δεν είναι τεχνικά εφικτό.

Ο πάροχος, στον οποίο μεταφέρεται ο αριθμός, εξασφαλίζει ότι η ενεργοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο επέρχεται εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου κατά την ημερομηνία και εντός του χρονικού πλαισίου που συμφωνείται ρητώς με τον τελικό χρήστη.

Ο μεταφέρων πάροχος εξακολουθεί να παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο με τους ίδιους όρους μέχρι την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον υποδεχόμενο πάροχο.

Η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αλλαγής δεν υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. με σχετική απόφασή της καθορίζει την διαδικασία αλλαγής παρόχου και φορητότητας αριθμού εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα και την απλότητά της για τον τελικό χρήστη.

2. Όλοι οι τελικοί χρήστες κάτοχοι αριθμών που υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης έχουν το δικαίωμα, μετά από σχετικό αίτημα, να διατηρούν τους αριθμούς τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, Μέρος Γ΄.

3. Όταν ο τελικός χρήστης καταγγέλλει σύμβαση, μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα μεταφοράς αριθμού από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης σε άλλον πάροχο επί τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της καταγγελίας, εκτός εάν ο τελικός χρήστης παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι η τιμολόγηση μεταξύ παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή φορητότητας του αριθμού αντανακλά το κόστος, και ότι δεν εφαρμόζονται άμεσες χρεώσεις σε τελικούς χρήστες.

5. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας, στην ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί ρητώς με τον τελικό χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση του αριθμού των τελικών χρηστών που έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά ενός αριθμού σε νέο πάροχο γίνεται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τον τελικό χρήστη.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας μεταφοράς, ο μεταφέρων πάροχος επανενεργοποιεί τον αριθμό και τις σχετικές υπηρεσίες του τελικού χρήστη μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Ο μεταφέρων πάροχος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μέχρι την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του υποδεχόμενου παρόχου.

Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου και μεταφοράς αριθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία (1) εργάσιμη ημέρα.

Οι φορείς εκμετάλλευσης, των οποίων τα δίκτυα ή οι ευκολίες πρόσβασης χρησιμοποιούνται είτε από τον μεταφέροντα είτε από τον υποδεχόμενο πάροχο είτε από αμφότερους, εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει απώλεια υπηρεσίας που θα καθυστερούσε τη διαδικασία αλλαγής παρόχου και μεταφοράς αριθμού.

6. Ο υποδεχόμενος πάροχος συντονίζει τις διαδικασίες αλλαγής και μεταφοράς που προβλέπονται στις παρ. 1 και 5 και τόσο ο υποδεχόμενος πάροχος όσο και ο μεταφέρων πάροχος συνεργάζονται με καλή πίστη.

Δεν καθυστερούν ούτε καταχρώνται τις διαδικασίες αλλαγής και μεταφοράς, ούτε επίσης προβαίνουν σε μεταφορά αριθμών ή αλλαγή τελικών χρηστών χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή των τελικών χρηστών.

Οι συμβάσεις των τελικών χρηστών με τον μεταφέροντα πάροχο λύονται αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών αλλαγής και μεταφοράς αριθμών, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων, την τεχνική σκοπιμότητα και την ανάγκη για διατήρηση της συνέχειας της υπηρεσίας προς τους τελικούς χρήστες.

Αυτό περιλαμβάνει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, την απαίτηση να ολοκληρωθεί η μεταφορά μέσω ασύρματης παροχής, εκτός εάν ζητηθεί κάτι διαφορετικό από τον τελικό χρήστη.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει επίσης κατάλληλα μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες ενημερώνονται επαρκώς και προστατεύονται καθόλη τη διάρκεια των διαδικασιών αλλαγής και μεταφοράς και δεν μεταφέρονται σε άλλον πάροχο παρά τη θέλησή τους.

Οι πάροχοι δότες επιστρέφουν κατόπιν αιτήματος κάθε πιστωτικό υπόλοιπο στους καταναλωτές και με τη χρήση προπληρωμένων υπηρεσιών.

Η επιστροφή μπορεί να υπόκειται σε τέλος μόνον εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση. Οποιοδήποτε παρόμοιο τέλος είναι ανάλογο και αντίστοιχο με το πραγματικό κόστος που επωμίζεται ο μεταφέρων πάροχος για την προσφορά της επιστροφής.

7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 137 και 138, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης παρόχου προς τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων ή των καταχρήσεων στη μεταφορά από πάροχο ή για λογαριασμό του ή καταχρήσεων στη μεταφορά και την αλλαγή των διαδικασιών και απώλειας συναντήσεων υπηρεσίας και εγκατάστασης.

8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θεσπίζει κανόνες για την αποζημίωση των τελικών χρηστών από τους παρόχους, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας στους τελικούς χρήστες από τους παρόχους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων ή των καταχρήσεων στη μεταφορά από πάροχο ή για λογαριασμό του ή καταχρήσεων στη μεταφορά και την αλλαγή των διαδικασιών και απώλειας συναντήσεων υπηρεσίας και εγκατάστασης.

9. Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του Παραρτήματος VIIΙ, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι οι τελικοί χρήστες ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με την ύπαρξη των δικαιωμάτων αποζημίωσης που αναφέρονται στις παρ. 7 και 8.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης