Νόμος 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Νόμος 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Προσωπικός Αριθμός, γνήσιο υπογραφής, διακίνηση εγγράφων, τηλεργασία

Νόμος 4727/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 184/23.09.2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄
Άρθρο 2
Ορισμοί
Άρθρο 3
Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης
Άρθρο 4
Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 5
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 6
Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 7
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 8
Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 9
Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
Άρθρο 10
Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Άρθρο 11 Προσωπικός Αριθμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 12 Πεδίο εφαρμογής διατάξεων ηλεκτρονικών εγγράφων
Άρθρο 13 Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων
Άρθρο 14 Κύρος και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
Άρθρο 15 Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα
Άρθρο 16 Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων εντός του ίδιου φορέα
Άρθρο 18
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων
Άρθρο 19
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
Άρθρο 20
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
Άρθρο 21
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
Άρθρο 23
Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
Άρθρο 24
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 25
Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων
Άρθρο 26
Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 27
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 28
Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 29
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
Άρθρο 30
Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης
Άρθρο 31
Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
Άρθρο 32
Ηλεκτρονικές πληρωμές
Άρθρο 33
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημοσίων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Άρθρο 34 Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
Άρθρο 35 Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα)

Άρθρο 36
Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 38
Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 39
Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 40
Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 41
Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 42
Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 43
Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών
Άρθρο 44
Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων
Άρθρο 45
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 46
Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 47
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 48
Αρμοδιότητες
Άρθρο 49
Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
Άρθρο 50
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
Άρθρο 51
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης
Άρθρο 52
Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης
Άρθρο 53
Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης
Άρθρο 54
Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού
Άρθρο 55
Ανάκληση πιστοποιητικού
Άρθρο 56
Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 57
Μέθοδοι ταυτοποίησης
Άρθρο 58
Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ́ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα – αναδιατύπωση)
Άρθρο 59
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 60
Ορισμοί ανοικτών δεδομένων (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 61
Γενικές αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 62
Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 63
Διαθέσιμοι μορφότυποι (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 64
Αρχές που διέπουν τη χρέωση (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 65
Υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 66
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 67
Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 68
Ερευνητικά δεδομένα (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 69
Αποφυγή Διακρίσεων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 70
Αποκλειστικές ρυθμίσεις (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 71
Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 72
Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 73
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
Άρθρο 74
Ένδικα βοηθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ́ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Άρθρο 75
Αντικείμενο ψηφιακής διαφάνειας

Άρθρο 76
Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας

Άρθρο 77
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

Άρθρο 78
Ισχύς των πράξεων

Άρθρο 79
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

Άρθρο 80
Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο

Άρθρο 81
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Άρθρο 82
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

Άρθρο 83
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 84 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημόσιου τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άρθρο 85
Πολιτική υπολογιστικού νέφους
Άρθρο 86
Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών νέφους
Άρθρο 87
Κυβερνητικά Νέφη
Άρθρο 88
Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΜΗΤΡΩΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 89 Μητρώο Διαλειτουργικότητας
Άρθρο 90 Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Άρθρο 91 Μητρώο Δικτυακών Τόπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 92
Ραδιοφάσμα 5G για πιλοτικές εφαρμογές
Άρθρο 93
Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»
Άρθρο 94
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»
Άρθρο 95
Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης
Άρθρο 96
Επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω διαλειτουργικότητας
Άρθρο 97
Συλλογή στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή
Άρθρο 98
Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 99
Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο
Άρθρο 100
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων – Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Άρθρο 101
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 102
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 103
Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα
Άρθρο 104
Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα (άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 105
Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 106
Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 107
Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης (άρθρο 1 παρ. 5 και άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 108
Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I Αντικείμενο, σκοπός και ορισμοί
Άρθρο 109 Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και σκοποί (άρθρο 1 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Άρθρο 110 Ορισμοί ενωσιακού και ελληνικού δικαίου
(άρθρο 2 Οδηγίας (EE) 2018/1972)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
Άρθρο 111 Γενικοί στόχοι(άρθρο 3 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Άρθρο 112 Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος (άρθρο 4 Οδηγίας (EE) 2018/1972)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 113 Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (άρθρο 5 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Άρθρο 114 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ Εθνικές Ρυθμίσεις Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Τροχιών
Άρθρο 115
Γενικές αρχές χρήσης ραδιοφάσματος
Άρθρο 116
Εποπτεία Ραδιοφάσματος
Άρθρο 117
Ραδιοφάσμα δημόσιων αγροτικών δικτύων
Άρθρο 118
Eιδικά ραδιοδίκτυα
Άρθρο 119
Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ Γενική Άδεια
Άρθρο 120
Γενική Άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών(άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 121
Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης, και ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 122
Δηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών και των δικαιωμάτων διασύνδεσης (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 123
Στοιχειώδης κατάλογος δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη γενική άδεια (άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 124
Διοικητικές επιβαρύνσεις (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 125
Λογιστικός διαχωρισμός και οικονομικές εκθέσεις (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 126
Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 127 Περιορισμός ή ανάκληση δικαιωμάτων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Παροχή πληροφοριών, έρευνες και μηχανισμός διαβούλευσης
Άρθρο 128
Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 129
Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 130
Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 131
Μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 132
Διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 133
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 134
Επίλυση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων (άρθρο 26 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 135
Επίλυση διασυνοριακών διαφορών (άρθρο 27 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 136
Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών μελών (άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 137 Κυρώσεις (άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 138 Συμμόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωση προς τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 139 Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής (άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
Άρθρο 140
Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 141
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων (άρθρο 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 142
Διατάξεις εφαρμογής (άρθρο 34 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II Συνεκτική εκχώρηση ραδιοφάσματος
Άρθρο 143
Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (άρθρο 35 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 144
Εναρμονισμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος (άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 145
Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ III Διαδικασίες εναρμόνισης

Άρθρο 146 Διαδικασίες εναρμόνισης (άρθρο 38 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 147 Τυποποίηση (άρθρο 39 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΕΝΟΤΗΤΑ V ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο 148 Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών (άρθρο 40 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
Άρθρο 149 Εφαρμογή και επιβολή (άρθρο 41 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι Τέλη
Άρθρο 150 Τέλη δικαιωμάτων χρήσης (άρθρο 42 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ Πρόσβαση σε ιδιοκτησίες / χώρους
Άρθρο 151 Δικαιώματα διέλευσης (άρθρο 43 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 152 Συνεγκατάσταση και μερισμός στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 44 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ Πρόσβαση σε ραδιοφάσμα
Άρθρο 153
Διαχείριση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 45 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 154
Άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος (άρθρο 46 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 155
Όροι που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 47 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 156
Χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 48 Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972)
Άρθρο 157
Διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων (άρθρο 49 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 158
Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος (άρθρο 50 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 159
Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 51 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 160
Ανταγωνισμός (άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 161
Συγχρονισμός των εκχωρήσεων (άρθρο 53 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 162
Συγχρονισμός των εκχωρήσεων για συγκεκριμένες ζώνες 5G (άρθρο 54 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 163
Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 55 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Ανάπτυξη και χρήση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου
Άρθρο 164 Πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (άρθρο 56 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 165 Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας (άρθρο 57 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 166 Τεχνικοί κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (άρθρο 58 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές διατάξεις, αρχές πρόσβασης
Άρθρο 167 Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 168 Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων (άρθρο 60 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II Πρόσβαση και διασύνδεση
Άρθρο 169 Εξουσίες και καθήκοντα της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων αρμόδιων αρχών όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 61 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 170 Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες (άρθρο 62 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ Ανάλυση της αγοράς και σημαντική ισχύς στην αγορά
Άρθρο 171
Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά (άρθρο 63 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 172
Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών (άρθρο 64 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 173
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών αγορών (άρθρο 65 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 174
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης (άρθρο 66 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 175
Διαδικασία ανάλυσης της αγοράς (άρθρο 67 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Διορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά
Άρθρο 176
Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων (άρθρο 68 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 177
Υποχρέωση διαφάνειας (άρθρο 69 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 178
Υποχρέωση αμεροληψίας (άρθρο 70 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 179
Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού (άρθρο 71 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 180
Πρόσβαση σε τεχνικά έργα (άρθρο 72 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 181
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών στοιχείων δικτύου και συναφών ευκολιών (άρθρο 73 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 182
Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (άρθρο 74 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 183
Τέλη τερματισμού (άρθρο 75 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 184
Ρυθμιστική αντιμετώπιση νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας (άρθρο 76 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 185
Λειτουργικός διαχωρισμός (άρθρο 77 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 186
Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση (άρθρο 78 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 187
Διαδικασία δεσμεύσεων (άρθρο 79 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 188
Επιχειρήσεις μόνον χονδρικής (άρθρο 80 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 189
Μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές (άρθρο 81 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 190
Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για
δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (άρθρο 82 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ V Ρυθμιστικός έλεγχος των λιανικών υπηρεσιών
Άρθρο 191 Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (άρθρο 83 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 192
Οικονομικά προσιτή Καθολική Υπηρεσία (άρθρο 84 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 193
Παροχή οικονομικά προσιτής Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 85 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 194
Διαθεσιμότητα της Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 86 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 195
Καθεστώς των υφιστάμενων καθολικών υπηρεσιών (άρθρο 87 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 196
Έλεγχος δαπανών (άρθρο 88 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 197
Κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 89 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 198
Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 90 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 199
Διαφάνεια (άρθρο 91 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 200
Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες (άρθρο 92 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 201
Πόροι αριθμοδότησης (άρθρο 93 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 202
Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης (άρθρο 94 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 203
Τέλη για δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης (άρθρο 95 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 204
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά και γραμμή υποστήριξης για παιδιά (άρθρο 96 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 205
Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες (άρθρο 97 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Άρθρο 206 Εξαίρεση ορισμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 98 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 207 Μη διακριτική μεταχείριση (άρθρο 99 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 208
Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρο 100 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 209
Προβλέψεις για την προστασία των τελικών χρηστών (άρθρο 101 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 210
Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις (άρθρο 102 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 211
Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 103 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 212
Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (άρθρο 104 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 213
Διάρκεια και καταγγελία της σύμβασης (άρθρο 105 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 214
Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού (άρθρο 106 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 215
Δεσμοποιημένες προσφορές (άρθρο 107 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 216
Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (άρθρο 108 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 217
Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης (άρθρο 109 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 218
Σύστημα προειδοποίησης του κοινού (άρθρο 110 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 219
Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες με αναπηρίες (άρθρο 111 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 220
Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (άρθρο 112 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 221
Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών δεκτών ευρείας κατανάλωσης και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης (άρθρο 113 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 222 Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» (άρθρο 114 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 223 Παροχή πρόσθετων ευκολιών (άρθρο 115 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 224 Αριθμοί Προγραμμάτων (LCN) για περιεχόμενο επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
Άρθρο 225 Οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 226 Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
Άρθρο 227 Ζητήματα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 228 Δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 120 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 229 Κοινοποίηση και παρακολούθηση (άρθρο 121 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 230 Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 231 Καταργούμενες Διατάξεις
Άρθρο 232 Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 4070/2012
Άρθρο 233 Παραρτήματα

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 234
Τροποποίηση του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. – Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3614/2007

Άρθρο 235
Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 236 Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων
Άρθρο 237 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4727/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 184/23.09.2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις