ΕΟΠΥΥ. Έκτακτες συνεδρίες αιμοκάθαρσης

eopyyΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 17/12/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 40392

ΘΕΜΑ : « Έκτακτες συνεδρίες αιμοκάθαρσης »
Σχετ. : 1. Η από 25/11/2013 επιστολή Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
2. Η υπ’ αριθμ. 899 απόφαση της 149ης /3 – 12 – 2013 Συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ

Κατόπιν της υπ’ αρ. 899 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (συνεδρίαση 149/3 – 12 – 2013) εγκρίθηκε ο ανώτατος μηνιαίος αριθμός έκτακτων αιμοκαθάρσεων που εκτελούνται στις συμβεβλημένες ΜΤΝ ή ΜΧΑ , σύμφωνα με την επιστημονική άποψη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, καθιερώνεται ως αποδεκτό ποσοστό των μηνιαίων έκτακτων αιμοκαθάρσεων μιας ΜΤΝ ή ΜΧΑ το ένα τοις εκατό ( 1% ) του συνόλου των συνεδριών αιμοκάθαρσης στη μονάδα νεφρού το μήνα. Το ανωτέρω θα αποτελέσει συνθήκη απόδοσης δαπάνης των αιμοκαθάρσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

Παράδειγμα εφαρμογής: στις 1000 αιμοκαθάρσεις/μήνα μιας ΜΤΝ – ΜΧΑ οι δέκα (10) από αυτές (με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα) μπορούν να είναι έκτακτες.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού δίνεται η δυνατότητα υποβολής ιατρικής αιτιολόγησης της υπέρβασης κατά ασθενή, όπου θα αξιολογούνται από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. Η υποβολή των αιτημάτων προς το ΑΥΣ θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email [email protected] επισυνάπτοντας το  ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πλήρη ιατρική τεκμηρίωση της αιτούμενης έκτακτης αιμοκάθαρσης .

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών προγραμματίζεται η ηλεκτρονική υποβολή όλων των συνεδριών αιμοκαθάρσεων των συμβεβλημένων μονάδων αιμοκάθαρσης, ενώ θα εφαρμοστεί και η διαδικασία αναδρομικού ελέγχου των έκτακτων αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με την επιστημονική άποψη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ