ΕΟΠΥΥ. Εξετάσεις υψηλής καινοτομίας. Μη καταβολή συμμετοχής

Σύμφωνα με την αριθμ. Γ3γ/28034 (ΦΕΚ 1021/τ.Β ́/3.6.2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας, καταργείται το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της Υ.Α. Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ 2243/Β/18.8.2014), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της Υ.Α. 113385/31.12.2014 (ΦΕΚ 35/Β/14.1.2015) όπου αναφέρεται ότι: «Επίσης δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες».

Συνεπώς, από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο παραπάνω ΦΕΚ, δηλ. από 3.6.2015 και στο εξής, απαγορεύεται να υποχρεώνονται οι ασφαλισμένοι μας να καταβάλουν επιπλέον συμμετοχή για εξετάσεις υψηλής καινοτομίας στους συμβεβλημένους παρόχους ΠΦΥ