Δικαιολογητικά για την λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας (Αριθμ. 646/69401 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2284/05.07.2017)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε υδάτινες και χερσαίες εκτάσεις, καθώς και για την ανανέωση ή τροποποίηση αυτής, σε εφαρμογή των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 4282/2014.

Άρθρο 2
Προέγκριση μίσθωσης υδάτινης έκτασης
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας απαιτείται προέγκριση μίσθωσης υδάτινης έκτασης. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 10 του ν. 4282/2014, υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα ακόλουθα:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβολών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου.
β. Σύντομη τεχνικοοικονομική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του Παραρτήματος του άρθρου 8 της παρούσας.
γ. Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 50.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της αιτούμενης υδάτινης έκτασης.
δ. Τοπογραφικά διαγράμματα της αιτούμενης υδάτινης έκτασης καθώς και της θέσης και διάταξης των εγκαταστάσεων, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ “87, από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του TEE, όπως περιγράφονται στην υπ αριθ. 121570/1866/12-6-2009 κοινή εγκύκλιο ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ, Παράρτημα Α, παράγραφος (i), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάζει το φάκελο για γνωμοδότηση στις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β” και γ” της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4282/2014.

Άρθρο 3
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας
1. Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης του άρθρου 2 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβολών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου,
β. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ” αριθμ. 170225/27-01-2014 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β” 135), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 (Α” 209), στις οποίες απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πριν την υποβολή της ΜΠΕ δύναται προαιρετικά να ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Αν πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.
γ. Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ αριθμ. 50129/1392/26-09-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β” 2405), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β” του ν. 4014/2011, οι οποίες υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
δ. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 146896/27-10-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β” 2878), όπως κάθε φορά ισχύει. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων ή/και σε περίπτωση άντλησης ύδατος από τη θάλασσα, ανεξαρτήτως απόστασης από την ακτή.
ε. Για τις χερσαίες συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της μονάδας, υποβάλλεται κατά περίπτωση πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης αυτών ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων ή σχετική σύμβαση χρήσης εγκαταστάσεων τρίτων. Οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις χερσαίων εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 998/1979 (Α” 289) και της υπ” αριθμ. 15277/2012 απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β 1077), όπως κάθε φορά ισχύουν.
στ. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αντίγραφο σχετικής αίτησης καθορισμού τους, που έχει προηγουμένως υποβληθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2971/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 27 του ν. 4321/2015. Εάν οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν προκαθοριστεί, υποβάλλεται το ΦΕΚ δημοσίευσής τους.
ζ. Για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών ή/και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής τους, βεβαίωση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α”, της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του από 24.5.1985 π.δ. (Δ” 270).
η. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στον υγειονομικό έλεγχο για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 5, του π.δ. 28/2009 (Α” 46), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά.
3. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμπληρώνει υπηρεσιακά το φάκελο δικαιολογητικών με την προέγκριση μίσθωσης υδάτινης έκτασης και τον διαβιβάζει κατά σειρά στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις β” και γ” της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4282/2014. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου.
4. Μετά την έκδοση όλων των αδειών/εγκρίσεων των περιπτώσεων β” και γ” της παραγράφου 2 του άρθρου 21
του ν. 4282/2014, και αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την οικοδομική άδεια ή την ανάλογη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης και τα αποδεικτικά περί καθορισμού αιγιαλού και παραλίας (όπου αυτά απαιτούνται), η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 4
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβολών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου.
β. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Ειδικά για τις περιπτώσεις δασικών εκτάσεων, απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης όπου προτείνεται η εγκατάσταση του έργου (καθώς και τελεσιδικία της), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α” 289), όπως κάθε φορά ισχύει, ή διαπίστωση της δασικής μορφής της έκτασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για τις παραχωρήσεις αυτές.
Σε τέτοιες περιπτώσεις (δασικών εκτάσεων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 998/1979 (Α” 289) και της υπ” αριθμ. 15277/2012 απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β”1077), όπως κάθε φορά ισχύουν.
γ. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αντίγραφο σχετικής αίτησης καθορισμού τους που έχει προηγουμένως υποβληθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2971/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 27 του ν. 4321/2015. Εάν οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν προκαθοριστεί, υποβάλλεται το ΦΕΚ δημοσίευσής τους.
δ. Για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών ή/και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής τους, βεβαίωση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α”, της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του από 24.5.1985 π.δ. (Δ” 270).
ε. Σύντομη τεχνικοοικονομική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του Παραρτήματος του άρθρου 8 της παρούσας.
στ. Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 5.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της χερσαίας έκτασης των εγκαταστάσεων.
ζ. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 έως 1:1.000 με απεικόνιση των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του TEE.
η. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ” αριθμ. 170225/27-01-2014 απόφαση ΥΠΕΚΑ (Β 135), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες κατηγορίας Α” του ν. 4014/2011 (Α 209), στις οποίες απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πριν την υποβολή της ΜΠΕ δύναται προαιρετικά να ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Αν πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία, εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. Σε περιπτώσεις χερσαίων εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 998/1979 (Α 289) και της υπ” αριθμ. 15277/2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (Β 1077), όπως κάθε φορά ισχύουν.
θ. Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπ” αριθ. 50129/1392/26-09-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β 2405), όπως κάθε φορά ισχύει, για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β” του ν. 4014/2011, οι οποίες υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
ι. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ” αριθ. 146896/27-10-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β 2878), όπως κάθε φορά ισχύει. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων ή/και σε περίπτωση άντλησης ύδατος από τη θάλασσα, ανεξαρτήτως απόστασης από την ακτή.
ια. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στον υγειονομικό έλεγχο για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 (Α 46), όπως κάθε φορά ισχύει.
ιβ. Άδεια μετακίνησης ή βεβαίωση κλειστής εγκατάστασης από την Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για τις περιπτώσεις χρήσης ξένων ή απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. (Για την εξασφάλιση του εν λόγω δικαιολογητικού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σχετικό αίτημα, με φάκελο τεχνικής έκθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ αριθ. 3702/76929/20-6-2013 (Β 1639) απόφαση ΥΠΑΑΤ, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Καν(ΕΚ)708/2007 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.)
2. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά.
3. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζει το φάκελο των δικαιολογητικών κατά σειρά στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4282/ 2014. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου.
4. Μετά την έκδοση όλων των αδειών/εγκρίσεων των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4282/2014, και αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την οικοδομική άδεια ή την ανάλογη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης και τα αποδεικτικά περί καθορισμού αιγιαλού και παραλίας (όπου αυτά απαιτούνται), η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 5
Αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων και ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας
1. Για την αναμίσθωση υδάτινης έκτασης και την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης, φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβολών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου.
β. Βεβαίωση εξόφλησης των μισθωμάτων, από το Δήμο στον οποίο αποδίδονται ή από τη ΔΟΥ, μέχρι και το προηγούμενο έτος.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ότι έχουν υλοποιηθεί οι επενδύσεις, καθώς και ότι δεν έχει διακοπεί η λειτουργία της μονάδας ή αυτή δεν έχει υπολειτουργήσει σε ποσοστό μικρότερο του 30% της εγκεκριμένης δυναμικότητας κατά τα τουλάχιστον τρία (3) τελευταία έτη της μίσθωσης. Για την έκδοση της βεβαίωσης μπορούν να συνεκτιμηθούν στοιχεία όπως, τιμολόγια αγορών, δαπανών, πώλησης, δελτία αποστολής ή άλλα σχετικά παραστατικά ή Ετήσια Απογραφικά Δελτία Υδατοκαλλιεργειών.
2. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση της αναμίσθωσης εκδίδεται δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης. Με την ίδια απόφαση ανανεώνεται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας και εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή της, υπογράφεται η νέα σύμβαση μίσθωσης.
3. Εάν οι διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, ο φορέας υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτημα ανανέωσής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία διαβιβάζει το φάκελο των δικαιολογητικών στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται.
4. Αιτήματα αναμίσθωσης και ανανέωσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν ικανοποιούνται εάν οι διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης έχουν λήξει, χωρίς ο φορέας να έχει προβεί σε ενέργειες για την ανανέωση τους ή εάν αυτές δεν είναι δυνατόν να ανανεωθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 4282/2014.

Άρθρο 6
Ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις
1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παραχώρηση της χερσαίας έκτασης ή πληρούνται οι επί μέρους όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της, αν η χερσαία έκταση είναι ιδιόκτητη και, σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από είκοσι (20) έτη. Για την ανανέωση της, ο φορέας υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος αυτής.
Για μισθωμένες ή παραχωρημένες από το δημόσιο εκτάσεις, προσκομίζονται συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης σε ισχύ, αντίστοιχα.
2. Εάν οι διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, ο φορέας υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτημα ανανέωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία διαβιβάζει το φάκελο των δικαιολογητικών στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται.
3. Αιτήματα ανανέωσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν ικανοποιούνται εάν οι διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης έχουν λήξει, χωρίς ο φορέας να έχει προβεί σε ενέργειες για την ανανέωση τους, σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία.

Άρθρο 7
Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας
1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, τροποποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κάθε φορά που τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της. Για το σκοπό αυτό ο φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων συνοδευόμενο από τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης. Ειδικότερα:
α. Για τροποποίηση που αφορά στους επιμέρους όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ο φορέας υποβάλλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε έναν από αυτούς νομοθεσία,
β. Για τροποποίηση ως προς το φορέα λειτουργίας της μονάδας, υποβάλλονται:
αα. Υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή απόφαση συλλογικού οργάνου, σε περίπτωση νομικού προσώπου, με την οποία ο αρχικός φορέας δηλώνει την πρόθεση και συγκατάθεση του περί αλλαγής του φορέα λειτουργίας της μονάδας, αιτιολογώντας τους λόγους για αυτήν,
ββ. Υπεύθυνη δήλωση ή απόφαση συλλογικού οργάνου του ενδιαφερόμενου νέου φορέα, στα οποία θα δηλώνεται η πρόθεση ανάληψης της λειτουργίας της μονάδας και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των τυχόν υποχρεώσεων της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου,
γγ. Σε περίπτωση συγχώνευσης εταιρειών αρκεί η υποβολή του εγγράφου συγχώνευσης, (ΦΕΚ δημοσίευσης), εφόσον σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή ανάληψης των υποχρεώσεων του παλαιού φορέα έναντι του Ελληνικού δημοσίου, καθώς και η διαδοχή του παλαιού φορέα από τον νέο.
γ. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, αξιολογεί το αίτημα και εφόσον γίνει αποδεκτό, καλεί τον υποψήφιο νέο φορέα, να υποβάλλει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την τροποποίηση των επιμέρους αδειών ως προς το φορέα.
2. Για αλλαγή φορέα σε μονάδες που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, θα πρέπει επιπλέον να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στους όρους χρηματοδότησης και να έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της αρχής από την οποία έλαβε οικονομικές ενισχύσεις, όπου απαιτείται.
3. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων μπορεί να προβεί σε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα του φορέα, εάν καταστεί αναγκαία η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνει άμεσα και πριν την τροποποίηση τον φορέα της μονάδας.
4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών τροποποίησης, και εφόσον απαιτείται, ο νέος φορέας καλείται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, να υπογράψει νέα σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4282/2014.

Άρθρο 8
Παράρτημα
«Περιεχόμενα Τεχνικοοικονομικής Έκθεσης»
Α. Στοιχεία φορέα της μονάδας
• Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, νομική μορφή, Δ/νση έδρας, Τηλέφωνο, e-mail, fax, ΑΦΜ, αριθμός ΓΕΜΗ.
• Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση επικοινωνίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ).
• Περιγραφή του φορέα με έμφαση στην πιθανή προηγούμενη ή παράλληλη δραστηριότητα του στον κλάδο.
Β. Σκοπός ίδρυσης και Συνοπτική Παρουσίαση του έργου
• Εκτρεφόμενα είδη, μέθοδος εκτροφής, ετήσια δυναμικότητα.
• Σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (πλωτών / χερσαίων / συνοδών / υποστηρικτικών), καθώς και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.
• Στοιχεία για το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό (θέσεις εργασίας κ.λπ.).
Γ. Θέση της μονάδας
• Περιγραφή της αιτούμενης υδάτινης/χερσαίας θέσης εγκατάστασης της μονάδας και της συμβατότητας αυτής με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και της υπ” αριθ. 121570/1866/12-6-2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Δ. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
• Κόστος επένδυσης, πηγές χρηματοδότησης, προβλέψεις χρηματοοικονομικής απόδοσης και βιωσιμότητας.»

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Σχετικά: Νόμος 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 182)