ΕΟΠΥΥ. Ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (ΙΕΕ)

ΕΟΠΥΥ
ΜΑΡΟΥΣΙ: 19.09.2013
AΡ.ΠΡΩΤ. : 20
ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Β
ΠΛΗΡ.: Ν.ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 – 6871784

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Σας γνωρίζουμε, ότι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 6 του Ν.4172/ 20 13 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 4183/2013 , της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 85507/2013 (Φ.Ε.Κ. 2320, Τ. Β/17.9.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και της υπ’ αριθμ. 634/Συνεδρίασης 134/10/9/2013 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ , οι Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (ΙΕΕ) , οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλογής , τα οποία περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιριών τον οποίο θα κοινοποιήσει ο ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό παρόχους υπηρεσιών υγείας, προκειμένου οι πάροχοι αυτοί να συμβληθούν με την ΙΕΕ της επιλογής τους, η οποία και θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, τον έλεγχο της τήρησης των διεθνών λογιστικών προτύπων και τον έλεγχο των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και την εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας. Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Γραμματείας, υπόψη της ΕΠΙ ΤΡΟΠΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ του ΕΟΠΥΥ και να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Το Καταστατικό της αιτούσας εταιρίας και σε περίπτωση συμπράξεως η ενώσεων εταιριών, από τα καταστατικά όλων των εταιριών που συμμετέχουν.
  • Όλα τα απαραίτητα έγκυρα δικαιολογητικά και εν γένει έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην προαναφερθείσα απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι ( Εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής κάθε μορφής, συμπράξεις ή ενώσεις εταιριών), πρέπει να υποβάλουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/9/2013 και ώρα 12:00 μμ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ του ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να αποφασίσει για την επιλογή ή μη κάθε αιτούσας εταιρίας ή σύμπραξης / ένωσης εταιριών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΕΟΠΥΥ
Δ.ΚΟΝΤΟΣ