ΕΟΠΥΥ. Υπεύθυνη δήλωση εκτέλεσης εξετάσεων για βιοδείκτες

ΕΟΠΥΥ
Μαρούσι, 25/9/2014
Αρ. Πρωτ.: Φ810/464

Θέμα: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ»

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 49516/5-6-2014 (ΦΕΚ 1511/Β/6-6-2014) Υπουργικής Απόφασης ρυθμίστηκε το θέμα της συνταγογράφησης και αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων.

Ο ΕΟΠΥΥ, θέλοντας να παρέχει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα εκτέλεσης των εξετάσεων για βιοδείκτες στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια, και θέτοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εργαστηρίων, καλεί τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δύνανται να εκτελούν τους αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση βιοδείκτες, σύμφωνα με την επιστημονική υπευθυνότητά του κέντρου καθώς και τον υφιστάμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τους.

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας, για να εκτελούν τις ανωτέρω πράξεις οφείλουν, προκειμένου να αποζημιωθούν, να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ (Διεύθυνση Κηφισίας 39, 151 24 Μαρούσι )στη Διεύθυνση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Δημήτρης Κοντός