ΕΟΠΥΥ. Οδηγίες για τα συνταγολόγια μετά την κατάργηση των Μονάδων Υγείας

vivliariaΕΟΠΥΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων
Πληροφορίες: Ν.Οικονόμου
Τηλ.: 210 8110667
FAX: 210 8110694
Ταχ.Δ/νση:Απ. Παύλου 12,151 23
E-mail: [email protected]

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΟΞ7Μ-23Ξ
Αθήνα 21-2-2014
Αριθ.Πρωτ.: οικ.7670

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την διάθεση συνταγολογίων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ»

Στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την κατάργηση των Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ, η αρμοδιότητα χορήγησης συνταγολογίων στους ιατρούς για χειρόγραφη συνταγογράφηση, μεταφέρεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ.
Υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4052 άρθρο 21,παρ.4 και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/148(φεκ545/β/1-3-2012) οι ιατροί συνταγογραφούν χρησιμοποιώντας το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Χρήση συνταγολόγιων για χειρόγραφη συνταγογράφηση επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις.

Α. Όταν το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης βρίσκεται εκτός λειτουργίας με επίσημη ενημέρωση και όχι σε παροδικές δυσλειτουργίες, χορηγούνται συνταγολόγια σε όλους τους ιατρούς που είναι πιστοποιημένοι στην ηλεκτρονική συνταγογράγηση (συμβεβλημένους, πιστοποιημένους, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας κλπ).

Β. Από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς για την συνταγογράφηση φαρμάκων σε
α) Ευρωπαίους ασφαλισμένους και
β) Φαρμάκων εξωτερικού που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ.

Γ. Από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και από πιστοποιημένους ιατρούς,
α) Αλλεργιολόγους,
β) ΩΡΛ,
γ) πνευμονολόγους μόνο όταν δεν υπάρχει ιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο και για την συνταγογράφηση μόνο εμβολίων απευαισθητοποίησης.
δ) Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους για τη συνταγογράφηση Γαληνικών σκευασμάτων.

Δ. Από πιστοποιημένους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιατρούς, επιστημονικούς υπευθύνους των Κέντρων Αιμοκάθαρσης που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να συνταγογραφούν φάρμακα στις περιπτώσεις αιμοκαθαιρόμενων ασφαλισμένων. Η χορήγηση των συνταγολογίων θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω και με την προσκόμιση σχετικής σύμβασης.

Ε. Από ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και Κέντρων Υγείας για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και για τις ειδικότητες ιατρών που αναφέρονται παραπάνω με ευθύνη του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

Καθώς η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι υποχρεωτική, θα χορηγείται μόνο ένα συνταγολόγιο στους ιατρούς για συνταγογράφηση στις ανωτέρω περιπτώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ
Θα πρέπει να μεταφερθεί στις Περιφερειακές Δ/νσεις ο εξοπλισμός (PC και Scanner χειρός)
Α. Σε ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή πιστοποιημένους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Χρέωση συνταγολογίων
Ο διαχειριστής (αρμόδιος υπάλληλος που θα ορίσει η ΠΕΔΙ) αιτείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΟΠΣ και  παραλαμβάνει τα συνταγολόγια από τις αποθήκες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .
Ο ιατρός αιτείται προφορικά τη χορήγηση συνταγολογίου.
Στην κατάσταση για τη χρέωση – αποχρέωση συνταγολογίων στους εν λόγω ιατρούς υπάρχουν πεδία όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο κωδικός ΤΣΑΥ, η ειδικότητα του, στοιχεία του ιατρείου (δ/νση,τηλ,περιοχή), η υπογραφή ιατρού και η ημερομηνία παράδοσης και θα επικολλάται ο αυτοκόλλητος γραμμωτός κώδικας (barcode), (ΕΝΤΥΠΑ Νο 1Α και 1Β ).
Οι υπεύθυνοι διαχειριστές θα πρέπει να αναπαράγουν το συνημμένο υπόδειγμα για να το χρησιμοποιούν στη διαδικασία χρέωσης των συνταγολογίων.

Ο Διαχειριστής
α) συμπληρώνει την κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων και στον ειδικό χώρο επικολλά το αυτοκόλλητο sticker που υπάρχει στο εξώφυλλο, πάνω σε κάθε συνταγολόγιο και το παραδίδει στον ιατρό με υπογραφή,
β) με το τέλος της συναλλαγής με τη βοήθεια scanner μειώνει το απόθεμά του και χρεώνει τον ιατρό στο σύστημα.
γ)αρχειοθετεί και φυλάσσει σε κλασέρ τις καταστάσεις χρέωσης συνταγολογίων με τις υπογραφές των ιατρών.

Αποχρέωση συνταγολογίων
Με την επιστροφή των συνταγολογίων από κάθε ιατρό, ο διαχειριστής αποθεμάτων:
α) βρίσκει την κατάσταση χρέωσης του συγκεκριμένου συνταγολογίου του ιατρού,
β) συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής και υπογράφει στην κατάσταση στην αντίστοιχη
στήλη, ότι τα παρέλαβε,
γ) καταχωρεί τα στοιχεία (ημερομηνία επιστροφής συνταγολογίου) στην εφαρμογή

Β. Σε ιατρούς Κέντρων Υγείας / Νοσοκομείων
Χρέωση Συνταγολογίων
Στην κατάσταση για τη χρέωση συνταγολογίων αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο κωδικός ΤΣΑΥ, το Κέντρο Υγείας/Νοσοκομείο που υπηρετεί, η ειδικότητα του ιατρού, ο αριθμός συνταγολογίου, η ημερομηνία χορήγησης και η υπογραφή ιατρού (ΕΝΤΥΠΟ Νο 2Α).
Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας ζητά μέχρι ένα (1) συνταγολόγιο ανά ιατρό με συμπληρωμένη την προτυπωμένη κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων, και υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Κέντρου.
Ο Διαχειριστής
α) παραδίδει τα συνταγολόγια στον υπάλληλο του Κέντρου Υγείας/Νοσοκομείο και στον ειδικό χώρο επικολλά το αυτοκόλλητο sticker που υπάρχει πάνω σε κάθε συνταγολόγιο,
β) αναγράφει το ονοματεπώνυμο του ιατρού που χρεώνεται ευκρινώς πάνω στο εξώφυλλο κάθε συνταγολογίου,
γ) καταχωρεί στο πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων τα στοιχεία της κατάστασης και το barcode του συνταγολογίου με τη βοήθεια scanner και χρεώνεται ο ιατρός που αναγράφεται στην κατάσταση.

Το Κέντρο Υγείας/Νοσοκομείο:
α) παραλαμβάνει από το διαχειριστή φωτοτυπία της κατάστασης χρέωσης προκειμένου να υπογράψουν οι ιατροί για την παραλαβή,
β) επιστρέφει στο διαχειριστή την κατάσταση χρέωσης υπογεγραμμένη από τους ιατρούς.

Αποχρέωση συνταγολογίων Κέντρων Υγείας/Νοσοκομείων
Στην κατάσταση για την αποχρέωση συνταγολογίων αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο κωδικός ΤΣΑΥ, το Κέντρο Υγείας που υπηρετεί , ο αριθμός συνταγολογίου που επιστρέφεται, η ημερομηνία επιστροφής και η υπογραφή ιατρού (ΕΝΤΥΠΟ Νο 2Β).

Το Κέντρο Υγείας/Νοσοκομείο:
α) συμπληρώνει την κατάσταση αποχρέωσης συνταγολογίων ανά ιατρό.
β)επιστρέφει τα στελέχη των συμπληρωθέντων συνταγολογίων, τα οποία συνοδεύονται από τις υπογεγραμμένες καταστάσεις αποχρέωσης συνταγολογίων ιατρών.
Ο Διαχειριστής
α) παραλαμβάνει τα συνταγολόγια,
β) υπογράφει την κατάσταση και
γ) σε δεύτερη φάση καταχωρεί τα στοιχεία της κατάστασης στο σύστημα και αποχρεώνεται ο ιατρός.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ
Με δεδομένο ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις δεν έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή της διαχείρισης συνταγολογίων και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Διεύθυνση Πληροφορικής η χρέωση και η αποχρέωση των συνταγολογίων θα γίνεται ως εξής:
Η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση θα πρέπει να παραλάβει τα αποθέματα των συνταγολόγιων που υπάρχουν στις αντίστοιχες Μονάδες Υγείας και ο υπεύθυνος όταν διαθέτει τα συνταγολόγια στους ιατρούς θα τηρεί χειρόγραφα τα ανωτέρω έντυπα χρέωσης και αποχρέωσης των συνταγολογίων.
Μετά την εξάντληση τους θα παραγγείλει συνταγολόγια μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Δ/νση Προμηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Τις καταστάσεις χρέωσης συνταγολογίων με τις υπογραφές των ιατρών, θα τις αρχειοθετεί σε κλασέρ και θα φυλάσσονται, ώστε να καταχωρηθούν στο σύστημα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, με την ένταξη τους στην εφαρμογή.
Αποχρέωση συνταγολογίων
Με την επιστροφή των συνταγολογίων από κάθε ιατρό, ο διαχειριστής συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής και υπογράφει στην κατάσταση, ότι τα παρέλαβε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ